Archiwum - Przetargi

26 kwietnia 2011 08:40

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Skulsk przy ulicy Konińskiej oraz w Lisewie. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 50210-2011 z dnia 2011-03-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skulsk
1) Kanalizacja sanitarna w Skulsku ul. Konińska a) budowę kanałów głównych grawitacyjnych z rur PVC-U klasy S Ø200 mm o długości 335 mb; b) budowę rurociągu tłocznego HD-PE 80 Ø 90 mm o długości 548 mb; c) budowę przepompowni...
Termin składania ofert: 2011-04-05


Skulsk: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI W MIEJSCOWOŚCIACH SKULSK, PRZY UL. KONIŃSKIEJ ORAZ LISEWO
Numer ogłoszenia: 91160 - 2011; data zamieszczenia: 26.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50210 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk, woj. wielkopolskie, tel. 063 2682079, faks 063 2682018.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI W MIEJSCOWOŚCIACH SKULSK, PRZY UL. KONIŃSKIEJ ORAZ LISEWO.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Kanalizacja sanitarna w Skulsku ul. Konińska a) budowę kanałów głównych grawitacyjnych z rur PVC-U klasy S Ø200 mm o długości 335 mb; b) budowę rurociągu tłocznego HD-PE 80 Ø 90 mm o długości 548 mb; c) budowę przepompowni ścieków P o wydajności QP= 14,26 m3/h 1 kpl; d) budowę przykanalików z rur PCV-U klasa S Ø 160- 13 szt o długości 439 mb. 2) Kanalizacja sanitarna w Lisewie a) budowę kanałów głównych grawitacyjnych z rur PVC-U klasy S Ø200 mm o długości 1549 mb; b) budowę rurociągu tłocznego HD-PE 80 Ø 90 mm o długości 1136 mb; c) budowę przepompowni ścieków P o wydajności QP= 14,40 m3/h 1 kpl; - budowę przyłącza wodociągowego PCV Ø 90 mm długości 216 mb; d) budowę przykanalików z rur PCV-U klasa S Ø 160 - 28 szt o długości 742 mb..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2013 Podstawowe usługi dla gospodarski i ludności wiejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • KANWOD Wiesław Tarczyński, Węglew 218, 62-590 Golina, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1443059,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 982990,12
  • Oferta z najniższą ceną: 982990,12 / Oferta z najwyższą ceną: 1399869,73
  • Waluta: PLN.

 

 

Przeczytano: 2556 razy.| Wydrukuj|Do góry