Archiwum - Przetargi

15 września 2010 22:05

Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 25 w miejscowości Lisewo

TABLICA OGŁOSZEŃ OD DNIA 15.09.2010 r.

Skulsk: Budowa chodnika w miejscowości Lisewo
Numer ogłoszenia: 293026 - 2010; data zamieszczenia: 15.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Skulsku , ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk, woj. wielkopolskie, tel. 063 2682079, faks 063 2682018.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-skulsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w miejscowości Lisewo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 25 w miejscowości Lisewo. Zakres rzeczowy robót obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, przepusty, nawierzchnie z betonowej kostki brukowej, krawężnik, obrzeża, roboty towarzyszące.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.21-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w cart. 22 ust. 1 ustawy Pzp a w szczególności: posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju robót budowlanych. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże ,że w okresie ostatnich pięciu lat prze upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie chodników placów, parkingów, ścieżek rowerowych dróg z nawierzchni kostki brukowej.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca będzie dysponował: kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej oraz musi posiadać aktualną przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. co najmniej jedna osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z dnia c17.09.2003 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym Wymaga się aby wykonawca dysponował w/w potencjałem kadrowym przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać sie wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 •  
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-skulsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2 62-560 Skulsk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w SKulsku ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk sekretariat urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                                                                      WÓJT

/-/ Antoni Klonowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 2482 razy.| Wydrukuj|Do góry