Archiwum - Przetargi

19 maja 2010 12:53

Zakup samochodu śmieciarki przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Skulsku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr ogłoszenia 125585-2010 z dnia 17.05.2010

 

na zakup somochodu śmieciarki*

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI poniżej 193.000 euro .

PROWADZONE W TRYBIE przetargu nieograniczonego............

 

 

 

I. UWAGI OGÓLNE

1.      Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.       Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* składania/e ofert częściowych.

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania/e ofert wariantowych.

4.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia/e zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ustawy.

5.      Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

6.      Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

7.      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Przeczytano: 2440 razy.| Wydrukuj|Do góry