Archiwum - Przetargi

16 października 2009 10:57

Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach gminy Skulsk

Skulsk: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez fynkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach gminy Skulsk
Numer ogłoszenia: 358958 - 2009; data zamieszczenia: 14.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Skulsku , ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk, woj. wielkopolskie, tel. 063 2682079, faks 063 2682018.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skulsk.bazagmin.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.skulsk.bazagmin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez fynkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach gminy Skulsk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach gminy Skulsk na podstawie zdjęć pojazdów, wykonanych przez urządzenie samorejestrujące będące w dyspozycji Zamawiającego oraz otrzymanych informacji o właścicielu pojazdu..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.31.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - prowadzą działalność o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: - wykonali w ciągu ostatnich 3 lat usługi wartości powyżej 100 tys. zł, polegające na wykonywaniu dokumentacji pomocniczej dla Straży Gminnych i Miejskich. - potwierdzą dysponowanie osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia do dostępu do danych osobowych, które będą uczestniczyć bezpośrednio w realizacji Zamówienia, lub przeszkolą osoby realizujące zamówienie, - potwierdzą dysponowanie potencjałem technicznym, niezbędnym do realizacji zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia: - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunki udziału określone w poz. 2 i 3 oraz prowadzenie działalności o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia podmioty te mogą spełniać łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez wykonawcę w celu ich potwierdzenia. 1. Przy dokonywaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą spełnia nie spełnia z zastrzeżeniem pkt 3 2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w terminie 3 dni, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 3. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Szczegółowe zasady dotyczące dostarczania przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006r. Nr 87 poz. 605 z późn. zm.) 1) Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy, czyli stronę tytułową oferty wg. załączonego WZORU OFERTY - zał. nr 1 do SIWZ; 2) Formularz cenowy - zał. nr 1a do SIWZ; 3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią załącznika nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4) Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego oświadczenia i dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (formuła Za zgodność z oryginałem data, podpis Wykonawcy). 5) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, 6) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem 7) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania tego rodzaju prac, a także informację o zakresie wykonywanych przez nich czynności (jeśli dotyczy) wg. Załącznika nr 2 i nr 4a; 8) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca wg. Załącznika nr 4, 9) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz właściwego urzędu skarbowego oraz zakładu ubezpieczeń społecznych, kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10) Wykaz wykonanych oraz wykonywanych usług w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom, usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że przynajmniej w dwóch obecnie realizowanych usługach o podobnym charakterze i zakresie, usługi te są wykonywane należycie - załącznik nr 5 do SIWZ oraz referencje; Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji i oceny sposobu wykonywania przez Wykonawcę usług o podobnym charakterze u innych zamawiających, na podstawie oceny ewentualnej prezentacji wykonanej przez Wykonawcę (po uprzednim wezwaniu go do prezentacji, po otwarciu ofert), lub na podstawie załączonego do oferty algorytmu pod rygorem uznania oferty za nie odpowiadającą wymaganiom Zamawiającego i podlegającą odrzuceniu. 11) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.. 14) Dołączenie do oferty algorytmu (zał. nr 7) postępowania podczas wykonywania zamówienia, opisującego szczegółowo sposób w jaki Wykonawca zamierza zorganizować pracę zatrudnionych przez siebie pracowników, realizujących usługę dla Zamawiającego z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego opisanych w SIWZ oraz obowiązujących przepisów prawa. W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien złożyć dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, z dnia 19 maja 2006r. (Dz. U. z dnia 24 maja 2006r. Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości w inny sposób. W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenia i dokumenty określone w poz. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 13 wymagane są od każdego z wykonawców. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo opisujące zakres pełnomocnictwa i podpisanie przez osoby reprezentujące, osobę prawną lub fizyczną. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa. . Brak i nie dostarczenie jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w rozdziale II punkt 4, w trybie określonym w art. 26 ust. 3, w terminie 3 dni od daty wezwania przez Zamawiającego, spowoduje odrzucenie oferty..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

  • 1 - Cena - 70
  • 2 - ocena algorytmu załączonego przez wykonawcę - 30

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skulsk.bazagmin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: urząd gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2009 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Skulsku , ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk sekretariat wójta.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

Przeczytano: 2681 razy.| Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

siwz [235 KB]