Archiwum - Przetargi

01 października 2009 10:58

Zaciągnięcie kredytu na budowę sali gimnastycznej w Wandowie

BZP.338796-2009

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

( SIWZ)

 

Przedmiot zamówienia :

 

Zaciągnięcie  kredytu na budowę sali gimnastycznej wWandowie
 

Zamawiającym jest :  Gmina Skulsk

 

Adres: Skulsk, ul. Targowa 2,  62-560 SKULSK

Adres URL : www.skulsk.bazagmin.pl

Adres e-mail : ug.skulsk@wp.pl

Telefon/Fax : 063 2682018

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami :

w sprawach procedury i merytorycznych  : Jarosław Goiński

Telefon : 063 2682079

 

  

 

 

 

Skulsk, dnia  29 września 2009 r.

 

 

 

  

 

 

                                                Zatwierdzam

 

                                                           /-/Antoni Klonowski

                                                           Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BZP.338796/2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Nazwa zamówienia :

 

Zaciągnięcie kredytu na budowę sali gimnastycznej w Wandowie.

 

I. Zamawiający: Gmina Skulsk

 

ul. Targowa 2,  62-560 SKULSK

 www.skulsk.bazagmin.pl

 e-mail : ug.skulsk@wp.pl

 

 II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego .

Podstawa prawna opracowania SIWZ :

1. ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 Nr 170,poz.1217,Nr 227,poz.1658,Dz.U. z 2007 r. Nr 64,poz.427, Nr 82, poz.560).

2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów

   jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane(Dz. U. z 2006 r. Nr 87,poz.605)

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zaciągnięcie kredytu na budowę sali gimnastycznej w Wandowie  w wysokości 300.000 zł

2. Termin uruchomienia kredytu od 15.10 .2009 r.

3. Okres kredytowania ustala się  z kwartalnym okresem spłaty kapitału w ratach od 31.03.2010 r.

    do 30.09.2012 r.

4. Spłata odsetek odbywać będzie się w ratach miesięcznych ( do 30 dnia miesiąca),

    liczonych od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte na złotowym  depozycie

     międzybankowym WIBOR 3M .

5. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych liczony powinien być od daty udzielenia kredytu do

    30.03.2010 r. włącznie.

6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia zerowej prowizji za przedterminową spłatę

    części kredytu.

 

 Nomenklatura CPV : 66.11.00.00- 4, 66.11.30.00-5

 

IV.  1.Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

3.  Zamawiający  nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej, nie ustanowi też dynamicznego  systemu zakupów.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

V. Zamówienia uzupełniające

 Zamawiający  nie  przewiduje   zamówień uzupełniających.  

VI.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania  zamówienia : do 30.09.2012 r.

 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie,

 i skierowane na adres:

 Urząd Gminy Skulsk, ul Targowa 2, 62-560 Skulsk , faksem: nr 063 2682018 lub na adres e-mail: ug.skulsk@wp.pl

Pisma skierowane do Zamawiającego faksem lub e-mailem nie muszą  być potwierdzone pisemnie ( przez pocztę).

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert wyjaśniać treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Skulsk.

4. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

5. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

6. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

 7.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

 

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest :

p. Jarosław Goiński, tel 063 2682079, 695-430-941

 

X. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

 

1.1.O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

     nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem technicznym i 

    osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 22 i 24

    ustawy  Prawo zamówień publicznych.

 

1.2.Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców

Wykonawca musi spełniać warunki określone w niniejszej SIWZ .

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne :

 

2.1.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,

    wymaganych ustawą

 - wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,

   lub  posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w  dokonywaniu tych

   czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji

 - wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego

   postępowania

 - wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub

   dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp.   

 - wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą .

 

2.2.  Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, która:

 - jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia

 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

   konkurencji

 - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

 - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

   lub nie zaproszonego do składania ofert

 - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub

    błędy w obliczeniu ceny omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

 - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- nie zawiera zgody na przedłużony okres związania ofertą .

 

3. Ocena spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  zostanie dokonana według formuły "spełnia - nie spełnia", na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do oferty i wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust 4 ustawy.

 

XI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu .

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

 

1. Dokumenty wymagane:   

                                           

 1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu zgodnie z art.44 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem zał. Nr 2 SIWZ

 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

2. Inne dokumenty:

2.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie,  dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  - wykonawca składa oświadczenie jw.

 

 

2.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty-  wykonawca składa oświadczenie wg wzoru nr 2 w SIWZ.

 

XII. Dokumenty dodatkowe  wymagane przy składaniu oferty :

 

1)  formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1 SIWZ 

 

Oferty mogą być składane przez banki zagraniczne ,  wszystkie wymagane dokumenty w SIWZ  dostarcza się w języku polskim.

 

XIII. Wadium -  Zamawiający  nie  wymaga wniesienia wadium.

 

XIV. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez  okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Zgodnie z art.85 ust.2 ustawy Pzp Zamawiający może prosić o przedłużenie terminu związania ofertą na okres nie dłuższy niż 60 dni.

 

XV. Opis przygotowania oferty

1.Przygotowanie oferty

1)   oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2)    koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)    wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4)    oferta oraz wszystkie strony załączników wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,  wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5)    jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6)    oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i  załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7)    dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z  przedstawionymi przez  Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8)   poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9)  wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane ( tylko te,  na których znajduje się   jakakolwiek  treść), spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

 

3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu ( zamkniętej kopercie)  w:

-  siedzibie zamawiającego w sekretariacie

Koperta zewnętrzna opatrzona napisem : Wójt Gminy Skulsk, ul. Targowa 2,62-560 Skulsk.

 Przetarg nieograniczony – Zaciągnięcie kredytu na budowę sali gimnastycznej w Wandowie.

 3.2 Koperta wewnętrzna -  opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane  jak wyżej +  powinna zawierać pieczątkę wykonawcy z adresem i telefonem.

 

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  :

1. Oferty należy składać w   siedzibie zamawiającego , w sekretariacie do dnia 08 października  2009 r.  do godz. 08:00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania .

2. Miejsce otwarcia ofert:  w siedzibie Zamawiającego,  Biuro obsługi rady gminy

3. Sesja otwarcia ofert    -  08 października  2009 r. godz.10 00 

 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana  oraz  inne wartości  dot. ceny wymagane w niniejszej SIWZ.

Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia jej do Biura Obsługi Interesanta, w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

 

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia -   Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

 

XVIII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert :

  - cena – koszt oprocentowania kredytu – waga  95 %

                 Koszt oprocentowania należy wyliczyć wg stawki WIBOR 3 M na dzień 06.10.2009 r.

                 w stosunku rocznym ,doliczając i podając w ofercie wysokość marży ( która będzie 

                 stała w okresie obowiązywania umowy). Cena ta powinna zawierać koszty wszelkich

                 opłat i  prowizji  z tytułu wpłat rat odsetkowych i kapitałowych na konto banku oraz

                 koszty administrowania kredytem przez bank.

         

  - cena – koszt jednorazowej prowizji bankowej  - waga 5 %

 

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium najniższej ceny za całą wartość przedmiotu zamówienia .

Ocena punktowa  zostanie wyliczona zgodnie z następującą formułą :

Minimalizacja : MP – maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny

MP = 100

                                     Cena oferty najniższej

Wartość punktowa  =  ------------------------------------------    x MP x waga

                                     Cena badanej oferty

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

 

 Cena może być tylko jedna i nie można jej zmieniać, zmianie podlegać będzie tylko oprocentowanie okresu odsetkowego w zależności od wartości WIBOR 3M.

 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym

stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ .

W celu obliczenia ceny oferty należy przyjąć , iż Zamawiający pobierze kredyt  w jednej transzy w wysokości 300.000,00 zł w dniu 16 października 2009 r.

 

XX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do jej zawarcia w terminie określonym przez Zamawiającego.

2.  W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała kolejno 2 miejsce -chyba, że  upłynie termin związania ofertą.

 

XXI. Warunki umowy

1.  O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem .

2.   Istotne postanowienia umowy, które  powinny   być wprowadzone do treści umowy pomiędzy zamawiającym i bankiem.

Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie , zgodnie z przedmiotem zamówienia następujących warunków:

 

1- Zaciągnięcie kredytu na budowę sali gimnastycznej w Wandowie w wysokości 300.000,00 zł

2- płatności rat kapitałowych będą dokonywane kwartalnie- przelewem od 31.03.2010r.do 30.09.2012 r.

3-  spłata odsetek odbywać będzie się w ratach miesięcznych- przelewem ( do 30 dnia

     miesiąca), liczonych od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte na złotowym 

     depozycie międzybankowym WIBOR 3M .

4- płatność odsetek w terminach, o których mowa w pkt. 3 jest bezwzględnie wymagalna. Skutki nie wywiązania się z płatności określi umowa.

5- płatność rat kapitałowych w terminie, o którym mowa w pkt.2 nie jest bezwzględnie wymagalna, pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności o czas oznaczony. Wniosek powinien być złożony do banku nie później niż 7 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres kredytowania. Nie spłacona rata kapitałowa wchodzi w skład nie spłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w ofercie. Z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej w okresie kredytowania, bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych  opłat i prowizji.

6- w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, strony dopuszczają możliwość przedłużenia spłaty kredytu (okresu kredytowania) o czas oznaczony. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej i może być dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania.

7 -po każdorazowym przesunięciu terminu spłaty raty kapitałowej bank dokona stosownego przeliczenia  rat kapitałowych i odsetkowych, stosownie do treści wniosku Zamawiającego o odroczenie terminu płatności. Za powyższą czynność bank nie będzie żądał dodatkowych opłat lub prowizji.

8 - termin zapłaty prowizji wynikającej  ze złożonej oferty nastąpi po podpisaniu umowy, w ciągu 30 dni od dnia postawienia kredytu do dyspozycji.

9- oprocentowanie kredytu oparte jest na zmiennej stopie procentowej. Stopa procentowa (wyliczona w sposób określony w ofercie) równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku w wysokości wynikającej z oferty. Marża nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 3M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów trzymiesięcznych, ustalana dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań z 30 dnia miesiąca poprzedzającego dzień całkowitej lub częściowej wypłaty kredytu, a dla kolejnych okresów obrachunkowych również z 30 dnia poprzedzającego rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. Pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej kwoty kredytu i kończy się dzień przed spłatą raty odsetek.

 

10- zamawiający  nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów (prowizji i opłat) związanych z przyznaniem, uruchomieniem i obsługą kredytu oraz od nie wykorzystanej części kredytu w całym okresie kredytowania poza wymienionymi w formularzu ofertowym.

 

11- wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji od przyznanego lecz nie wykorzystanego kredytu

 

12 - prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami stanowi weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Wykonawca wystawi Zamawiającemu zaświadczenie potwierdzające odbiór weksla „in blanco”

 

13- za opóźnienie w realizacji dyspozycji rozliczeniowej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – na wniosek Zamawiającego – Wykonawca zapłaci odsetki ustawowe naliczane od dysponowanej kwoty. Niezależnie od powyższego Zamawiający może żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych

 

14- wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w postawieniu kredytu do dyspozycji w wysokości 1 % wartości kredytu za każdy dzień opóźnienia.

                                     

 

XXII. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych .

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

 

 Załączniki do SIWZ   :                                                

 

1) wzór formularza  oferty

2) wzór oświadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulsk, 2009 – 09 - 29                                                 Z a t w i e r d z a m

                                                                                         (-) Antoni Klonowski

                                                                                                            W ó j t

                                                                          

                                                                     _ _____________________________________

                                                                                         Podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (pieczęć oferenta)                                                                                 Załącznik nr 1 SIWZ  - wzór oferty

 

                                                                          ....................................,  ................

                                                       (miejscowość, data )

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP...........................    REGON.........................................

 

1.  Dane dotyczące zamawiającego

Wójt Gminy Skulsk

ul. Targowa  2

64-560 Skulsk

2.  Zobowiązania wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Zaciągnięcie kredytu na budowę sali gimnastycznej w Wandowie.

o zakresie  podanym w  SIWZ   za cenę :

 

1) koszt oprocentowania kredytu  ( wg stawki WIBOR 3M na dzień 06.10.2009 r.)

  ....... %, tj. kwota ................. zł  +  .........  %  marża, tj. ..................zł = .......................zł

(słownie : ...........................................................................................................................

2) koszt jednorazowej prowizji bankowej ........ % , tj. .....................zł

(słownie : ...........................................................................................................................

 

Ogółem  koszt udzielenia i obsługi kredytu (  wg WIBOR 3M na dzień 06.10.2009 r.) ................................ zł

(słownie  zł : .....................................................................................................)

 

3.  Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 44 ustawy Prawa zamówień

     publicznych, akceptujemy proponowane w SIWZ  zapisy projektu umowy.

    W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do przedłożenia projektu umowy z

     uwzględnieniem postanowień określonych w SIWZ.

 

4.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy :

1)       oświadczenie   wg wzoru zał. nr 2 SIWZ

2)       zaśw. o prow. działalności                                               

                                                    

 

 

 

                                                          ______________________________________

                                                                        (imię i nazwisko ,podpis i pieczątka  uprawnionego

                                                                                           przedstawiciela wykonawcy )

 

 

 

 

 

 

 

Zał.nr 2 do SIWZ

 

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

w postępowaniu :

Zaciągnięcie kredytu na budowę sali gimnastycznej w Wandowie.  

 

Data:         ……………………………………    

 

 adres wykonawcy.....................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wymienione w

art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz nie podlegam wykluczeniu na podstawie z  art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych, a mianowicie:

 

1.posiadamy uprawnienia do wykonywania wymaganej działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2. posiadamy niezbędną wiedzę  i doświadczenie, dysponujemy potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.znajdujemy  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.w żadnym z zamówień publicznych, realizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządzono szkody, za którą ponosimy odpowiedzialność przez niewykonanie lub nienależyte jego wykonanie lub szkoda została dobrowolnie naprawiona,

5.nie otwarto likwidacji ani też nie została ogłoszona upadłość.

6.nie zalegamy z uiszczaniem opłat, składek i podatków na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne bądź uzyskano przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego,

7.jako osoba fizyczna (w przypadku osób fizycznych ) lub wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz, członek organu zarządzającego (w przypadku spółek jawnych, spółek partnerskich, komandytowych lub komandytowo - akcyjnych lub osób prawnych) nie byłem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

8.nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U Nr 197 poz. 1661),

9.nie wykonywano czynności na rzecz zamawiającego związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania ani też nie posługiwano się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności po stronie Zamawiającego.

 

 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

 

 

 

                                                                                                                 

                                                               ……..………………………………………………

                                                                        Podpisy osób (z pieczęcią ) uprawnionych

                                                                        do  reprezentowania Wykonawcy

 

 

Przeczytano: 2680 razy.| Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

SIWZ [90 KB]