Archiwum - Przetargi

10 maja 2009 23:15

Budowa sali gimnastycznej w Wandowie

Skulsk: Budowa sali gimnastycznej w Wandowie - I etap
Numer ogłoszenia: 140500 - 2009; data zamieszczenia: 10.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Skulsku , ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk, woj. wielkopolskie, tel. 063 2682079, faks 063 2682018.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skulsk.bazagmin.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.skulsk.bazagmin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sali gimnastycznej w Wandowie - I etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Roboty rozbiórkowe 2. Elementy żelbetowe - monolityczne - słupy, wieńce 3. montaż dachowych wiązarów i płatwi stalowych 4. Uzupełnienie ścian i zamórowanie otworów 5. Dach pokrycie 6. Stolarka okienna PCV.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.21.22.22-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: spełniają warunki z art. 22 ust 1 , posiadają uprawnienia do wykonywania zadania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zadania i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnieniu warunków formularz oferty kosztorys ofertowy parafowana umowa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skulsk.bazagmin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2009 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk sekretariat wójta.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

Przeczytano: 2584 razy.| Wydrukuj|Do góry