Archiwum - Przetargi

13 września 2003 21:03

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Goplana

Wójt Gminy Skulsk ul.Targowa 2, 62-560 Skulsk woj. Wlkp tel.(063)2682018 ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej w m. Goplana o długości 0,5 km
Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych.
Wymagany termin realizacji 31.10.2003r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 7
Uprawniony do kontaktu z oferentami: Jarosław Goiński, Michał Marczak te.(063)2682018 wew. 18, 11 w godz.8.00-14.00
Termin składania ofert upływa dnia: 22.09.2003r. o godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 22.09.2003r. godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego pokój nr. 10
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Cena - 100%
W przetargu mogą wziąść udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych.

Przeczytano: 1100 razy.| Wydrukuj|Do góry