Archiwum - Aktualności

12 maja 2009 11:17

Zaproszenie nr 6/2009 do składania ofert na usługi integracji społecznej świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Skulsk


                                                                      

Skulsk, dnia 12 maja 2009 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Skulsk

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Gmina Skulsk uzyskała dotację w wysokości 281 171,30 zł, część tej kwoty przeznaczona jest na realizację niżej określonych usług.

 

1.      Zamawiający

Gmina Skulsk (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Skulsk spośród usług opisanych poniżej. Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

·         usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;

·         usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

2.      Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych potencjalnych usługodawców odbyło się 11 maja 2009r. o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej w Skulsku, przy ul. Konińskiej 39, w sali nr 3.

 

3.      Procedura

Zgodnie z § 3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 

4.      Opis przedmiotu zamówienia

- OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą część. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.

- WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamawiający zaprasza do składania ofert na świadczenie usług integracji społecznej na rzecz  osób starszych, rodzin, dzieci i młodzieży mających na celu aktywizację i integrację międzypokoleniową poprzez:

Część 1. Rozwój usług łączonych na rzecz: osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin poprzez organizację miejsc wspólnych spotkań oraz uruchomienie zajęć/warsztatów/spotkań kulturalno-sportowo-edukacyjnych (o charakterze trwałym, długofalowym) służących aktywizacji i integracji międzypokoleniowej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, upowszechnianiu i przekazywaniu tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego, rozwojowi zainteresowań, promocji zdrowego stylu życia, rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności, aktywizacji na rzecz środowiska lokalnego, a także rozwój usług pomocowych i samopomocowych dla osób wymagających wsparcia, w szczególności dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.

Celem w/w usług jest:

-  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zagrożonych.                            -  Wzrost integracji społecznej. Wzmacnianie więzi społecznych. Wzmocnienie partycypacji społecznej. Aktywizowanie mieszkańców w grupach formalnych i nieformalnych. Budowanie spójności społecznej, uruchamianie procesu organizowania się społeczności, wspieranie postaw obywatelskich;

 

WARUNKI REALIZACJI USŁUGI:

·                    zorganizowanie stałych miejsc spotkań dla odbiorców w/w usług w kilku sołectwach oraz realizacja wyżej określonych cyklicznych usług we wskazanym okresie przy dużej aktywności lokalnej społeczności;

·                    zorganizowanie pomocy dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w szczególności dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych;

·                    utworzenie terapeutycznej grupy samopomocowej (prowadzonej przez specjalistę – psychologa lub pedagoga lub psychoterapeutę, lub prawnika i innych,) służącej rozwiązywaniu problemów osób starszych, chorych, niepełnosprawnych;

·             aktywizowanie mieszkańców w grupach formalnych i nieformalnych w zorganizowaniu usług m.in. integrujących społeczność np. warsztatów rękodzielniczych, konkursów, pikników rodzinnych i innych;

·             budowanie   partnerstwa w szczególności społeczno-publicznego w zakresie rozwiązywania problemów mieszkańców gminy i partnerskich relacji miedzy administracją publiczną  i partnerami społecznymi w realizacji zadań polityki społecznej;

·                    usługa nie może być powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę lub powinny być świadczone na rzecz dodatkowych beneficjentów;

·                    należy wykazać iż usługa zawiera elementy innowacyjne;

·                     realizacja usługi powinna trwać w ciągu 6 miesięcy (zaczynając od czerwca a kończąc na listopadzie), oferta musi obejmować minimum 120 godzin zajęć/spotkań/ warsztatów, w tym minimum 20 godzin w miesiącu;

·                     rezultatami usługi powinno być: 1. zorganizowanie stałych miejsc spotkań dla lokalnej społeczności służących aktywizacji i integracji międzypokoleniowej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, upowszechnianiu i przekazywaniu tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego, rozwojowi zainteresowań, promocji zdrowego stylu życia, rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności, aktywizacji na rzecz środowiska lokalnego; 2. zorganizowanie minimum 120 godzin zajęć, warsztatów, spotkań; 3. powinno być minimum 30 osób - odbiorców usługi w jednym zorganizowanym miejscu; 4. zwiększenie poziomu integracji i współpracy w grupie oraz wzrost więzi międzypokoleniowej; 5. utworzenie minimum 3 terapeutycznych grup samopomocowych na bazie nowoutworzonych miejsc spotkań, w których usługi będą świadczone przez specjalistę; 6. uruchomienie grupy pomocowej świadczącej wsparcie w codziennym funkcjonowaniu w szczególności dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w zakresie m.in.: robienia zakupów, sprzątania, pomocy w przygotowaniu posiłków i załatwianiu spraw urzędowych i innych w zależności od potrzeb. Wskaźnik – lista obecności odbiorców usług oraz ankiety badające poziom zadowolenie odbiorców usługi, dokumentacja fotograficzna na płycie CD/DVD lub inne dowody;

·                     usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

·                           podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie[1] rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 godzina zajęć.

 

Termin wykonania usługi: czerwiec – do 20 listopada 2009 roku.

Środki przeznaczone na realizację w/w usług stanowią kwotę - 40 000 zł.

 

 

Część 2. „Usługi na rzecz osób starszych, mające na celu aktywizację i integrację społeczną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez świadczenie i rozwój usług w zakresie: opieki rehabilitacyjnej dla osób starszych wraz z bezpłatnym przewozem osób objętych usługą.”

-WARUNKI REALIZACJI USŁUGI:

·                    usługa nie może być powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę lub powinny być świadczone na rzecz dodatkowych beneficjentów;

·                    należ wykazać iż usługa zawiera elementy innowacyjne;

·                     oferta powinna obejmować minimum 30 osób potrzebujących pomocy i mających problemy zdrowotne, w wieku powyżej 55 lat (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość objęcia opieką rehabilitacyjną osobę poniżej 55 roku życia), rekomendowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skulsku. W pierwszej kolejności opieką rehabilitacyjną należy objąć osoby, które nie korzystały z rehabilitacji, realizowanej w ramach programu integracji społecznej, w 2008 roku;

·                     warunkiem objęcia opieką rehabilitacyjną jest posiadanie przez potencjalnego beneficjenta usługi skierowania lekarskiego;

·                     opieka rehabilitacyjna na rzecz jednego beneficjenta powinna obejmować co najmniej 1 cykl rehabilitacyjny składający się z 10 powtórzeń;

·                  rezultatem usługi powinno być zwiększenie poziomu sprawności ruchowej osób starszych; wskaźnik – lista obecności odbiorców usług oraz ankiety badające poziom zadowolenie odbiorców usługi lub inne dowody;

·                     usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania  realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań;

·                    Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie[2] rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: wykonanie usług opisanych powyżej (jeden cykl rehabilitacyjny) na rzecz jednego beneficjenta;

 

Termin wykonania usługi: do 30 października 2009 roku

Koszt maksymalny usługi – 16 600 zł.

 

 Część 3. „Usługi na rzecz osób starszych, mające na celu aktywizację i integrację społeczną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez świadczenie i rozwój usług w zakresie: opieki dla osób starszych w domu pacjenta.”

-WARUNKI REALIZACJI USŁUGI:

·                    usługi nie mogą być powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę lub powinny być świadczone na rzecz dodatkowych beneficjentów;

·                    należy wykazać iż usługa zawiera elementy innowacyjne;

·                     oferta powinna być skierowana do minimum 20 osób przewlekle chorych, którzy potrzebują pomocy i mają problemy zdrowotne, w wieku powyżej 55 lat (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość objęcia opieką rehabilitacyjną osobę poniżej 55 roku życia), rekomendowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skulsku. W pierwszej kolejności opieką rehabilitacyjną należy objąć osoby, które nie korzystały z rehabilitacji, realizowanej w ramach programu integracji społecznej, w 2008 roku;

·                     warunkiem objęcia opieką rehabilitacyjną jest posiadanie przez potencjalnego beneficjenta skierowania lekarskiego;

·                     za objęcie opieką rehabilitacyjną w domu pacjenta uważa się zrealizowanie na przykład: ćwiczeń, masaży, elementów fizykoterapii lub innych;

·                     opieka rehabilitacyjna na rzecz jednego beneficjenta powinna obejmować co najmniej 1 cykl rehabilitacyjny składający się z 10 powtórzonych zabiegów w domu pacjenta oraz 2 godzin lekcyjne szkolenia dla opiekunów lub członków rodzin z zakresu podstawowej wiedzy na temat sposobów wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych na rzecz osoby chorej w warunkach domowych;

·                  rezultatem usługi powinno być zwiększenie poziomu sprawności ruchowej osób starszych; wskaźnik – lista obecności odbiorców usług oraz ankiety badające poziom zadowolenie odbiorców usługi lub inne dowody;

·                     usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania  realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań;

·                           Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie[3] rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: wykonanie usług opisanych powyżej (1 cykl zabiegów rehabilitacyjnych) na rzecz jednego beneficjenta.

 

Termin wykonania usługi: do 20 listopada 2009 roku

Koszt maksymalny usługi – 10 000 zł.

 

5.      Uprawnieni usługodawcy.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

- organizacje pozarządowe;

- prywatni usługodawcy: firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne;

- organizacje kościelne;

- samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze;

- jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst. i im podległe jednostki organizacyjne;

 

   

   6.  Kryteria oceny technicznej:

 

W odniesieniu do Części 1:

a)   zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług;

b) dysponowanie bazą lokalową z pomieszczeniem do zajęć lub zabezpieczonym terenem otwartym,

c)  przedstawienie spójnego i atrakcyjnego programu realizowanych usług,

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych oparciu o przedstawione dokumenty i oświadczenia:

·         CV personelu mającego realizować usługi – w przypadku zatrudnienia specjalistów, księgowych, koordynatorów lub opiekunów grup, w odniesieniu do twórców ludowych mających prowadzić warsztaty  należy przedstawić dowody twórczości (np. na podstawie fotografii).

·         Oświadczenie, że usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę;

·         Oświadczenie lub umowa o dysponowaniu odpowiednią bazą lokalową z pomieszczeniem do zajęć lub zabezpieczonym terenem otwartym,

·         Program zajęć lub warsztatów (dokładnie opisany punktcie 4 oferty techniczno-finansowej),

·         Umowa partnerska zawarta w celu wspólnej realizacji usług integracji społecznej;

 

W odniesieniu do Części 2

         

a)   zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług;

b) dysponowanie bazą lokalową, oraz sprzętem rehabilitacyjnym umożliwiającą przeprowadzenie rehabilitacji na profesjonalnym poziomie;

c)  przedstawienie harmonogramu realizowanej usługi,

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o przedstawione dokumenty i oświadczenia:

·         CV personelu mającego realizować usługi;

·         Oświadczenie, że usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę;

·         Oświadczenie lub umowa o dysponowaniu bazą lokalową, oraz sprzętem rehabilitacyjnym umożliwiającym przeprowadzenie zabiegów rehabilitacji;

·         Oświadczenie o zagwarantowaniu bezpłatnego dowozu;

·         Harmonogram realizowanej usługi;

·         Plan promocji usługi;

 

W odniesieniu do części 3

 

a)   zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług;

b) dysponowanie sprzętem rehabilitacyjnym umożliwiającą przeprowadzenie rehabilitacji na profesjonalnym poziomie w domu pacjenta;

c)  przedstawienie harmonogramu realizowanej usługi,

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o przedstawione dokumenty i oświadczenia:

·         CV personelu mającego realizować usługi;

·         Oświadczenie, że usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę;

·         Oświadczenie lub umowa o dysponowaniu sprzętem rehabilitacyjnym umożliwiającym przeprowadzenie rehabilitacji w domu pacjenta,

·         Harmonogram realizowanej usługi,

·         Plan promocji usługi.

 

 

7. Procedury składania i oceny ofert

Składanie ofert

a)     Oferty techniczno-finansowe przygotowane na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk do dnia 2 czerwca 2009 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu.

b)     Oferta winna być ważna, przez co najmniej 30 dni od daty złożenia.

 

Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy usługi zawartej w pkt. 4, w części 1, 2 lub 3 niniejszej oferty.

Na kopercie powinny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

 

          Ocena ofert

a)     Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

1. Ocena spełnienia minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt.6

2. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Przy ocenie ofert, ustaleniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, jakość oferowanych usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

          3. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym Usługodawcą (jeśli okażą się konieczne)

b)     Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

c)      Decyzja zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurą odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

d)     Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie na podstawie wzorów załączonych do niniejszego ogłoszenia.

    

    8. Kontakt z zamawiającym

W celu uzyskania dodatkowych informacji zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z: pracownikiem UG w Skulsku - Pawłem Walczakiem, podinspektorem ds. pozyskiwania funduszy unijnych,

adres: Urząd Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, Tel. 063 2682018 w.27, e-mail: p.walczak.lisewo@wp.pl

 

 

    9. Załączniki

             1. Formularz oferty techniczno-finansowej,

             2. Wzór umowy,

             3. Wzór porozumienia,

             4. Koszty kwalifikowane podlegające finansowaniu,

 

                       

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                     [1] Zamawiający definiuje w tym miejscu jednostkę usług, która będzie służyć jako podstawa do płatności na rzecz usługodawcy. Jednostką może być np. czas świadczenia usług (np. liczba godzin/dni/miesięcy w czasie których świadczone będą usługi.  Jednostka może zostać również zdefiniowana jako kwota ryczałtowa za realizację określonej usługi – np. jednorazowy dowóz osoby niepełnosprawnej, przeszkolenie 1 osoby.

[2] Zamawiający definiuje w tym miejscu jednostkę usług, która będzie służyć jako podstawa do płatności na rzecz usługodawcy. Jednostką może być np. czas świadczenia usług (np. liczba godzin/dni/miesięcy w czasie których świadczone będą usługi.  Jednostka może zostać również zdefiniowana jako kwota ryczałtowa za realizację określonej usługi – np. jednorazowy dowóz osoby niepełnosprawnej, przeszkolenie 1 osoby.

[3] Zamawiający definiuje w tym miejscu jednostkę usług, która będzie służyć jako podstawa do płatności na rzecz usługodawcy. Jednostką może być np. czas świadczenia usług (np. liczba godzin/dni/miesięcy w czasie których świadczone będą usługi.  Jednostka może zostać również zdefiniowana jako kwota ryczałtowa za realizację określonej usługi – np. jednorazowy dowóz osoby niepełnosprawnej, przeszkolenie 1 osoby.

Przeczytano: 4445 razy.| Wydrukuj|Do góry