Archiwum - Aktualności

14 stycznia 2009 08:13

Zaproszenie do realizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin w celu zagospodarowania czasu wolnego.

                                                                                                          


                                                                                                                            Skulsk, dnia 13 stycznia 2009r.

 

Zaproszenie do składania ofert na usługę w ramach PIS

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Gmina Skulsk uzyskała dotację w wysokości 281 171,30 zł, część tej kwoty przeznaczona jest na realizację niżej określonych usług.

 

1.       Zamawiający

Gmina Skulsk (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej. Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

        

       ·        usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;

 

·         usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

 

2.       Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych potencjalnych usługodawców odbędzie się 23 stycznia 2009r. o godz. 9.00 w UG Skulsk, ul. Targowa 2, w biurze Rady Gminy.

 

3.       Procedura

Wybór usługodawców odbywać się będzie w zgodzie z zapisami art. 1 lit. A ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. u. z 2007, Nr 223 poz. 1665, w oparciu o procedurę CPP [(ang.) Community Participation In Procurement – Udział społeczności w zamówieniach)] Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym po następującymi adresami: http://www.ppwow.gov.pl, oraz www.skulsk.bazagmin.pl. Podręcznik zwiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 

4.       Opis przedmiotu zamówienia

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą część. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.

 

WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część 1. „Usługi na rzecz dzieci i młodzieży w celu wyrównywania szans edukacyjno-rozwojowych w zakresie:

 

·         Organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Skulsk obejmujące zajęcia teatralne, plastyczne i taneczne.

Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie 500 godzin zajęć pozalekcyjnych w 8 grupach:

Szkoła Podstawowa w Skulsku – 2 grupy (1 grupa w klasach 1-3, 2 grupa w klasach 4-6). Gimnazjum w Skulsku – 1 grupa. Szkoła Podstawowa w Wandowie - 2 grupy (1 grupa w klasach 1-3, 2 grupa w klasach 4-6). Filie Szkoły Podstawowej w Skulsku w miejscowościach: Buszkowo, Łuszczewo i Zygmuntowo po 1 grupie.

 

Termin wykonania usługi: od 1 marca do 16 listopada 2009 roku z wyłączeniem miesięcy: czerwiec, lipiec, sierpień.

Koszt maksymalny usługi – 15 000 zł.

 

Część 2. „Usługi na rzecz dzieci i młodzieży w celu wyrównywania szans edukacyjno-rozwojowych w zakresie:

 

·         Organizacji ferii zimowych

- Przedmiot zamówienia obejmuje:  organizację ferii zimowych w 8 grupach: Szkoła Podstawowa w Skulsku – 2 grupy (1 grupa w klasach 1-3, 2 grupa w klasach 4-6). Gimnazjum w Skulsku – 1 grupa. Szkoła Podstawowa w Wandowie - 2 grupy (1 grupa w klasach 1-3, 2 grupa w klasach 4-6). Filie Szkoły Podstawowej w Skulsku w miejscowościach: Buszkowo, Łuszczewo i Zygmuntowo po 1 grupie.

- W terminie od 16 do 20 lutego zorganizować zajęcia o tematyce: sportowej, tanecznej, plastycznej oraz gry i zabawy ruchowe, w następującym zakresie godzinowym: 5 godzin dziennie przez 5 kolejnych dni.

 

- W terminie od 23 do 25 lutego 2009 zorganizować  dla dzieci i młodzieży z Gminy Skulsk Ferie na Sportowo, które w swym programie zapewnią dla dzieci i młodzieży z klas 4-6 i Gimnazjum konkursy i turnieje z nagrodami w takich dyscyplinach sportowych jak: piłka siatkowa, oraz tenis stołowy, a także dla dzieci w klasach 1-3 organizację konkursów w grach i zabawach ruchowych.

- organizator zapewnia dzieciom posiłek.

 

 

Termin wykonania usługi: 16 – 27 lutego 2009r.

Koszt maksymalny usługi -  9 000 zł

 

 

Część 3. Usługi na rzecz wspomagania rodzin mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych, integrację rodzin  w środowisku, aktywizację na rzecz lokalnego środowiska w zakresie wspomagania rodzin w  zagospodarowaniu czasu wolnego m.in. poprzez:

 

·         Organizację Dnia Dziecka

- Przedmiot zamówienia obejmuje: zapewnienie przez usługodawcę atrakcyjnego programu dnia, który gwarantował będzie udział całych rodzin w konkursach i zabawach z nagrodami. Zapewnienie także dodatkowych atrakcji w postaci udostepninie dla dzieci „wesołego miasteczka”.

­- usługa powinna być skierowana do wszystkich rodzin z dziećmi szkół podstawowych Gminy Skulsk.

               Termin wykonania usługi: 1 czerwca 2009r. przez minimum 6 godzin zegarowych.

Koszt maksymalny usługi -  3 000 zł

 Część 4. „Usługi na rzecz dzieci i młodzieży w celu wyrównywania szans edukacyjno-rozwojowych w zakresie:

·         Organizacja półkolonii

 

- Przedmiot zamówienia obejmuje:  organizację półkolonii w 8 grupach: Szkoła Podstawowa w Skulsku – 2 grupy (1 grupa w klasach 1-3, 2 grupa w klasach 4-6).  Szkoła Podstawowa w Wandowie - 2 grupy (1 grupa w klasach 1-3, 2 grupa w klasach 4-6). Filie Szkoły Podstawowej w Skulsku w miejscowościach: Buszkowo 2  grupy (1 grupa w klasach 1-3, 2 grupa w klasach 4-6), Łuszczewo i Zygmuntowo po 1 grupie.

Czas trwania półkolonii – 5 godzin dziennie przez 10 dni;

Zapewnienie atrakcyjnego programu półkolonii;

Zapewnienie drugiego śniadania dla 200 dzieci;

Zapewnienie materiałów i pomocy dydaktycznych;

               

Termin wykonania usługi: od  29 czerwca do 10 lipca 2009r.

Koszt maksymalny usługi -  17 000 zł

 

 

5.       Uprawnieni usługodawcy.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

- organizacje pozarządowe;

- prywatni usługodawcy: firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne;

- organizacje kościelne;

- samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze;

- jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst. i im podległe jednostki organizacyjne;

 

    6.  Kryteria oceny technicznej:

 

w odniesieniu do Części 1:

a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług;

b) zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej z pomieszczeniem do zajęć z zapleczem sanitarnym, spełniające wszelkie wymagania zawarte w przepisach odrębnych;

c) przedstawienie spójnego i atrakcyjnego programu realizowanych zajęć pozalekcyjnych;

d) opiekunami i prowadzącymi zajęcia powinny być osoby z niezbędnym wykształceniem pedagogicznym oraz minimum dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi lub młodzieżą,

e) realizacja usług we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Skulsk,

f) maksymalna liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25 osób,

g) prowadzenie ciągłego naboru na poszczególne zajęcia i usługi;

h) zagwarantowanie wszelkich niezbędnych ubezpieczeń;

i) zapewnienie odpowiedniej promocji usług na terenie gminy Skulsk;

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych oparciu o przedstawione dokumenty i oświadczenia:

·         CV personelu mającego realizować usługi;

·         Oświadczenie, że usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę;

·         Oświadczenie lub umowa o posiadaniu pomieszczeń spełniających normy zawarte w przepisach odrębnych;

·         Program zajęć pozalekcyjnych uwzględniający zajęcia taneczne, plastyczne i teatralne;

·         Umowa partnerska zawarta w celu wspólnej realizacji usług integracji społecznej;

·         Plan promocji usług;

·         Oświadczenie o objęciu ubezpieczeniem wszystkich odbiorców usług.

 

w odniesieniu do Części 2

         

a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług;

b) zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej z pomieszczeniem do zajęć z zapleczem sanitarnym, spełniające wszelkie wymagania zawarte w przepisach odrębnych;

c) przedstawienie spójnego harmonogramu ferii zimowych,  

d) opiekunami i prowadzącymi zajęcia powinny być osoby z niezbędnym wykształceniem pedagogicznym oraz minimum dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi lub młodzieżą,

e) zapewnić nagrody dla uczestników Ferii na Sportowo;

f) maksymalna ilość osób w grupie nie może przekroczyć 25 dzieci,

g) zapewnić posiłek dla uczestników ferii;

h) zagwarantowanie wszelkich niezbędnych ubezpieczeń;

i) zapewnienie odpowiedniej promocji usługi na terenie gminy Skulsk;

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych oparciu o przedstawione dokumenty i oświadczenia:

·         CV personelu mającego realizować usługi;

·         Oświadczenie, że usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę;

·         Oświadczenie lub umowa o posiadaniu pomieszczenia spełniającego normy zawarte w przepisach odrębnych;

·         Harmonogram i program organizacyjny ferii;

·         Umowa partnerska zawarta w celu wspólnej realizacji usług integracji społecznej;

·         Oświadczenie o objęciu ubezpieczeniem wszystkich odbiorców usług.

·         Plan promocji usługi;

 

W odniesieniu do części 3.

 

a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług;

b) zapewnienie odpowiedniego terenu z zapleczem sanitarnym, spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa dzieci i ich opiekunów;

c) przedstawienie spójnego programu Dnia Dziecka;  

d) opiekunami i prowadzącymi zajęcia powinny być osoby z niezbędnym wykształceniem pedagogicznym oraz minimum dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi lub młodzieżą,

e) zapewnić nagrody dla uczestników dnia dziecka

g) zapewnić posiłek dla uczestników;

h) zagwarantowanie wszelkich niezbędnych ubezpieczeń;

i) zapewnienie odpowiedniej promocji usługi na terenie gminy Skulsk;

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych oparciu o przedstawione dokumenty i oświadczenia:

·         CV personelu mającego realizować usługi;

·         Oświadczenie, że usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę;

·         Oświadczenie lub umowa o posiadaniu odpowiedniego terenu z zapleczem sanitarnym, spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa dzieci i ich opiekunów;

·         Harmonogram i program organizacyjny Dnia;

·         Umowa partnerska zawarta w celu wspólnej realizacji usług integracji społecznej;

·         Oświadczenie o objęciu ubezpieczeniem wszystkich odbiorców usług.

·         Plan promocji usługi;

 

w odniesieniu do Części 4:

a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług;

b) zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej z pomieszczeniem do zajęć z zapleczem sanitarnym, spełniające wszelkie wymagania zawarte w przepisach odrębnych;

c) przedstawienie spójnego i atrakcyjnego programu realizowanych zajęć w ramach półkolonii;

d) opiekunami i prowadzącymi zajęcia powinny być osoby z niezbędnym wykształceniem pedagogicznym oraz minimum dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą,

e) realizacja usług we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Skulsk,

f) maksymalna liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25 osób,

g) prowadzenie ciągłego naboru na poszczególne zajęcia i usługi;

h) zagwarantowanie wszelkich niezbędnych ubezpieczeń;

i) zapewnienie odpowiedniej promocji usług na terenie gminy Skulsk;

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych oparciu o przedstawione dokumenty i oświadczenia:

·         CV personelu mającego realizować usługi;

·        Oświadczenie, że usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę;

·         Oświadczenie lub umowa o posiadaniu pomieszczeń spełniających normy zawarte w przepisach odrębnych;

·         Program półkolonii uwzględniający różnorodne zajęcia tematyczne;

·         Umowa partnerska zawarta w celu wspólnej realizacji usług integracji społecznej;

·         Plan promocji usług;

·         Oświadczenie o objęciu ubezpieczeniem wszystkich odbiorców usług.

 

  

7. Procedury składania i oceny ofert

Składanie ofert

a)       Oferty techniczno-finansowe przygotowane na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk do dnia 5 lutego 2009 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu.

b)      Oferta winna być ważna, przez co najmniej 30 dni od daty złożenia.

 

Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy usługi zawartej w pkt. 4, w części 1 lub 2 niniejszej oferty.

Na kopercie powinny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

 

          Ocena ofert

a)       Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

1. Ocena spełnienia minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt.6

2. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Przy ocenie ofert, ustaleniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, jakość oferowanych usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

          3. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym Usługodawcą (jeśli okażą się konieczne)

b)      Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

c)       Decyzja zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurą odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

d)      Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie na podstawie wzorów załączonych do niniejszego ogłoszenia.

    

    8. Kontakt z zamawiającym

W celu uzyskania dodatkowych informacji zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z: pracownikiem UG w Skulsku - Panem Pawłem Walczakiem, podinspektorem ds. pozyskiwania funduszy unijnych, ochrony środowiska i rozwoju turystyki, Urząd Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, Tel. 063 2682018 w.27, e-mail: p.walczak.lisewo@wp.pl

 

 

    9. Załączniki

             1. Formularz oferty techniczno-finansowej,

             2. Wzór umowy,

             3. Wzór porozumienia,

             4. Koszty kwalifikowane podlegające finansowaniu,

Przeczytano: 4207 razy.| Wydrukuj|Do góry