Archiwum - Aktualności

18 grudnia 2008 11:04

Zaproszenie do składania ofert na usługę w ramach PIS wg procedury uproszczonej do 2000 euro

Skulsk, dn.18.12.2008r.

Zaproszenie do składania oferty
na usługi Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 euro,
w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
w trybie procedury specjalnej CPP

1. Gmina Skulsk zaprasza usługodawców do złożenia oferty na świadczenie usług integracji społecznej na rzecz wspomagania rodzin. Usługi na rzecz wspomagania rodzin mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych, integrację rodzin w środowisku, aktywizację na rzecz lokalnego środowiska w zakresie wspomagania rodzin w zagospodarowaniu czasu wolnego m.in. poprzez:

REDAGOWANIE i ROZPOWSZECHNIANIE BEZPŁATNEJ GAZETKI INTEGRACYJNEJ pt. „ECHO SKULSKA”

 

2. Procedura

W OPARCIU O PROCEDURĘ CPP (ang.) Community Participation In Procurement -udział społeczności w zamówieniach ) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl oraz na stronie internetowej gminy Skulsk: www.skulsk.bazagmin.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług, jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

3. Zakres zamówienia usługi:

 • Cel realizowanej usługi: Usługi na rzecz wspomagania rodzin mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych, integrację rodzin w środowisku, aktywizację na rzecz lokalnego środowiska w zakresie wspomagania rodzin w zagospodarowaniu czasu wolnego;
 • Beneficjenci usługi (odbiorcy): rodziny zamieszkujące na terenie Gminy Skulsk – mieszkańcy;
 • Działania w ramach realizacji usługi: redagowanie i rozpowszechnianie gazetki integracyjnej;
 • Miejsce realizacji usługi: obszar gminy Skulsk;
 • Termin realizacji usługi: od stycznia do listopada 2009r;
 • Na realizacje tych usług przeznacza się maksymalnie kwotę 6200 zł;

4. Warunki realizacji:

Usługodawcę zobowiązuje się do:

 • Zapewnienia wysokiej jakości usługi.
 • Ekonomiczności i efektywności świadczonej usługi.
 • Udokumentowania poniesionych wydatków na realizację usługi (np. rachunki, faktury).
 • Promocji usługi na terenie gminy Skulsk;
 • Złożenia raportu końcowego z realizacji usługi zawierającego sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji usługi, zbiorcze zestawienie wyników satysfakcji odbiorców usługi.
 • Zbioru i redagowania informacji, wydruku oraz kolportażu minimum 5 wydań gazetki w ciągu 2009 roku, o nakładzie: minimum 1000 sztuk na jedno wydanie.
 • Przedstawienia w sposób atrakcyjny aktualnych wiadomości dotyczących mieszkańców Gminy Skulsk.
 • Zagwarantowania zgodność usługi z obowiązującymi przepisami prawa prasowego.
 • Przedłożenia poszczególnych wydań gazety do zaakceptowania przez Zespół Zadaniowy, który realizuje Program Integracji Społecznej w Gminie Skulsk.
 • Przedłożenia wraz z ofertą techniczno-finansową projektu gazetki.

5. Procedura składania oferty techniczno-finansowej i jej oceny.:

5.1. Termin złożenia oferty: do 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zaproszenia – do 9 stycznia 2009 roku.

5.2. Miejsce złożenia oferty - siedziba Urzędu Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, w Sekretariacie.

5.3. Ocena oferty :

 • Oceny oferty dokonuje Zespół Zadaniowy, który został powołany przez Wójta Gminy Skulsk Zarządzeniem nr 15 z dnia 26 listopada 2007 r., w minimalnym składzie 2 osób ( z oceny konkretnej usługi należy wykluczyć osoby związane służbowo bądź prywatnie z usługodawcą oraz bezpośrednio zainteresowane wykonaniem tej usługi).
 • Ocenie oferty podlega prawidłowo wypełniony formularz Oferty techniczno-finansowej usługodawcy oraz przedłożone załączniki, a także zgodność z zakresem zamawianych usług i warunkami realizacji.
 • Przewiduje się możliwość wyjaśnień i negocjacji szczegółów umowy z usługodawcą (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne).
 • Wyniki oceny sporządzane są w formie protokołu i podpisane przez Zespół Zadaniowy oceniający ofertę.
 • O wynikach oceny oferty usługodawca zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia oferty.
 • Ostateczną decyzją dot. złożonej oferty będzie podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Skulsk a Usługodawcą.

6. Kontakt z Zamawiającym;

dodatkowych informacji lub wyjaśnień udziela Pan Paweł Walczak, podinspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych, ochrony środowiska i rozwoju turystyki, Urząd Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, Tel. 063 2682018 w. 27, e-mail: p.walczak.lisewo@wp.pl

Wójt Gminy Skulsk

Antoni Klonowski

Załączniki do Zaproszenia

1. Formularz Oferty techniczno-finansowej.

2. Wzór umowy.

3. Wzór sprawozdania.

Przeczytano: 4138 razy.| Wydrukuj|Do góry