Ogłoszenia

08 października 2010 13:21 | Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE

Skulsk, dnia 07.10.2010r

CP 7331 - 3/10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)Wójt Gminy w Skulsku informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska sportowego na terenie działki oznaczonej nr ewid. 51, położonej w obrębie geodezyjnym Gawrony.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skulsk: www.skulsk.bazagmin.pl , oraz wywieszeniu: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skulsk, przy ul. Targowej 2, tablicy Sołectwa Gawrony


Przeczytano: 8300 razy.| Wydrukuj|Do góry