Przetargi

09 lipca 2020 14:12 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Ogłoszenie Wójta Gminy Skulsk

 OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY SKULSK

 

podaje do publicznej wiadomości, że 12.08.2020 r. w Klubie Seniora (pomieszczenia po byłej poczcie) w Urzędzie Gminy Skulsk odbędą się:

od godz. 10:00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skulsk; 

 

1) Działka gruntu niezabudowana, położona w obrębie geod. Kalina, gm. Skulsk, oznaczona            nr ewid. 321 o pow. 0,3700 ha, KW KN1N/00044819/8.

Cena wywoławcza 3.600,00 zł.

W/w nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – działka znajduje się na terenie ciągów ekologicznych. Nieruchomość nie jest położona na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Faktyczny sposób użytkowania nieruchomości – nieużytki rolne, tereny zadrzewione. Nieruchomość bez dostępu do drogi publicznej.

 

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie geod. Kalina, gm. Skulsk, oznaczona nr ewid. 322 o pow. 3,3200 ha, KW KN1N/00044819/8.

Cena wywoławcza 40.200,00 zł.

W/w nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – działka znajduje się:               w części na terenie lasów, w części na terenie ciągów ekologicznych. Nieruchomość nie jest położona na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Faktyczny sposób użytkowania nieruchomości – nieużytki rolne, tereny zadrzewione.

Nieruchomość bez dostępu do drogi publicznej.

 

3) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie geod. Gawrony, gm. Skulsk, oznaczona nr ewid. 159/2 o pow. 0,1100 ha, KW KN1N/00072672/0.

Cena wywoławcza 4.200,00 zł.

W/w nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – działka znajduje się: w części na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usługowej i zagrodowej, w części na terenie upraw rolnych. Nieruchomość nie jest położona na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Teren nie jest uprawiany rolniczo.

Nieruchomość bez dostępu do drogi publicznej.

 

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skulsk (data pierwszego przetargu: 27.02.2020 r.);

 

 

1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie geod. Gawrony, gm. Skulsk, oznaczona  nr ewid. 36/5 o pow. 1,7687 ha, KN1N/00069381/9. Cena wywoławcza 18.900,00 zł.

W/w działka nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na terenie upraw rolnych oraz znajduje się na terenach objętych formami ochrony przyrody: „Goplańsko – Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu”. Nieruchomość nie jest położona na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 

W przypadku działek nr: 322 w obrębie geodezyjnym Kalina i 36/5 w obrębie geodezyjnym Gawrony mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1362 z póź. zm.)

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna             albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy          rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego             nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i ust.3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą                   kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której            jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego               i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

 W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa  w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (między innymi; oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta(burmistrza), oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały).

Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny                            w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji        Nieruchomości Rolnych wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek            nabywcy.

Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem           przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie           gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana                          nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

 

 

 

Wadia do przetargów w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej                   do 7 sierpnia 2020 r. w kasie Urzędu Gminy Skulsk lub na konto: BS Ślesin O/Skulsk                          Nr 30853400061100016900122580 - na każdą pozycję przetargową oddzielnie z dopiskiem „Przetarg na działkę Nr ...”. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy, wadium przepada          na rzecz sprzedającego.

Każde postąpienie ceny w trakcie licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,       z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca.

Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wójt Gminy Skulsk zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia przetargu informując              o tym niezwłocznie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w prasie, wywieszone na tablicach ogłoszeń:                       w Urzędzie Gminy Skulsk i Sołectwach: Gawrony i Goplana oraz zamieszczone na stronach internetowych: bip.gmina-skulsk.pl i www.gmina-skulsk.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Skulsk pokój nr 3 lub pod numerem telefonu (63) 268-20-18 wew. 111.

 

 

Wójt Gminy Skulsk 

                                                                                                                      Andrzej Operacz

 

Przeczytano: 107 razy.| Wydrukuj|Do góry