Przetargi

09 września 2019 13:40 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Do Uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę

 

WYPOSAŻENIA DLA

 

PRZEDZKOLA W SKULSKU I WANDOWIE

 

 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 oraz 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986) zwanej dalej Ustawą, Zamawiający Gmina Skulsk., zawiadamia Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

 

  1. 1.      INFORMACJE OGÓLNE

 

Zamawiający na przedmiotowe zadanie przeznaczył:

Pakiet 1: 30.695,35 zł.

Pakiet 2: 13.600,00 zł.

Pakiet 3: 14.395,90 zł.

 

Do dnia 05.09. 2019 r. do godziny 9.45 do Urzędu Gminy Skulsk  wpłynęły 2 oferty a mianowicie:

 

Nazwa Oferenta

Nr pakietu

 

Wartość brutto

    (z VAT)

Skrócenie terminu dostawy

Termin płatności

Moje Bambino Sp. z o.o. sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.

 

Pakiet nr 1

27.385,29 zł

 

1 dzień

30 dni

Aktywnie w szkole  Michał Grandyberg, gm. Błaszki, m. Łubna-Jakusy nr 26, 98-235 poczta Błaszki

 

Pakiet nr 2

19.058,40zł

 

6 dni

22 dni

 

Na pakiet nr 3 nie złożono żadnej oferty.

 

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie pakietu nr 2 i nr 3 odpowiednio na podstawie przepisów art. 93 ust.1 pkt 4 i art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 2 i nr 3 Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej.

 

  1. WYBÓR OFERTY NAJKORZYTSNIEJSZEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM

 

W wyniku oceny ofert, dokonanej w oparciu o przyjęte kryteria:

1)      cena – 60%

2)      skrócenie terminu dostawy– 20%.

3)      termin płatności – 20%

Zamawiający dokonał oceny oferty złożonej na pakiet nr 1 w następujący sposób:

           

Nazwa Oferenta

Nr pakietu

 

Cena – ilość pkt

Skrócenie terminu dostawy – ilość pkt

Termin płatności – ilość pkt

Łącznie – ilość pkt

Moje Bambino Sp. z o.o. sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.

 

Pakiet nr 1

60

 

5

20

85

 

W związku z powyższym Zamawiający, udzieli zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu przetargowym następującemu Wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o. sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, który złożył ofertę na pakiet nr 1 z ceną 27.385,29 zł

 

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYTSNIEJSZEJ OFERTY:

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu a jego oferta jest ważna. Zamawiający uznał  ofertę za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w przedmiotowym postępowaniu: (cena 60%), (skrócenie terminu dostawy 20%), (termin płatności 20%). Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą ilość punktów

 

 

  1. TERMIN PODPISANIA UMOWY

 

Termin, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.”

Zamawiający informuje, że niniejsze Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz  zostało przesłane (przekazane) Wykonawcom, którzy złożyli oferty e-mailem lub/i faxem na adresy poczty elektronicznej i numery faxów podane w ofertach.

Zawiadomienie sporządził:

Marek Ślusarski                                                                                        Zatwierdził

                                                                                                            Wójt Gminy Skulsk                                                                                                                                                 /-/ Andrzej Operacz

 

Przeczytano: 690 razy.| Wydrukuj|Do góry