Przetargi

22 listopada 2018 12:55 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Zmiana ogłoszenia na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 648818-N-2018
Data: 15/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Skulsku, Krajowy numer identyfikacyjny 55111900000, ul. ul. Targowa  2, 62560   Skulsk, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 682 079, e-mail ug.skulsk@wp.pl, faks 632 682 018.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-skulsk.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.1
W ogłoszeniu jest: Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych prowadzonego przez wójta gminy Skulsk. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi zostać spełniony przez tego z wykonawców występujących wspólnie który faktycznie realizując zamówienie dokonywał będzie czynności objętych wpisem.
W ogłoszeniu powinno być: Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli posiada wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. 2017 poz.1289 ze zm.) Aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 ze zmianami lub równoważne , w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.2.
W ogłoszeniu jest: Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50.000,00 zł.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-11-23, godzina: 09:45, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-11-29, godzina: 09:45, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 29.11.2018 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 3 (parter budynku)

 

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Operacz

Przeczytano: 907 razy.| Wydrukuj|Do góry