Komunikaty

15 stycznia 2016 13:06 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku

 Zarządzenie Nr 1/2016

 Wójta Gminy Skulsk

z dnia 15 stycznia 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

przez organizacje pozarządowe  oraz  podmioty  zrównane z organizacjami pozarządowymi.

oraz Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego

               

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); art.  13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.  Nr  234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Skulsk  w sprawie:  uchwalenia Rocznego Programu Współpracy  z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Skulsk - zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ogłaszam:

1)                  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,

  1. Szczegółowe informacje dotyczące:

1)                  rodzaju zadań,

2)                  wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań,

3)                  zasad przyznawania dotacji,

4)                  terminów i warunków realizacji zadań,

5)                  terminu składania ofert,

6)                  terminu, trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert, zawiera:

„Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego” – stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

„Regulamin Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego” – stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia

§ 2

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej

2. na tablicy ogłoszeń urzędu gminy

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Wójtowi Gminy

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Skulsk

 

/-/ Andrzej Operacz

 

 

                         Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 1/2016

Wójta Gminy Skulsk

z dnia 15 stycznia 2016 r.

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Wójt Gminy Skulsk 

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz  uchwały Rady  Gminy Skulsk   nr  XVI/116/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie:  uchwalenia Rocznego Programu Współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.

OGŁASZA

otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych  adresowany do organizacji pozarządowych oraz  podmiotów zrównanych z organizacjami pozarządowymi

I.        Rodzaj zadania publicznego:

 1. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin:

1)       Udzielenie pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Skulsk(ZADANIE Nr 1),

2)      Prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego(ZADANIE Nr 2),

II.      Forma zlecenia realizacji zadania publicznego oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1)       zlecenie realizacji ZADANIA Nr 1 - nastąpi w formie wsparcia zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości  5.000,00 zł. (słownie:  pięć tysięcy  złotych  zero groszy);

2)       zlecenie realizacji ZADANIA Nr 2 - nastąpi w formie wsparcia zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości 12.000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych zero groszy);

III.   Zasady przyznawania dotacji.

1.        W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych uczestniczyć mogą:

1)          organizacje pozarządowe, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.             o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

2)          osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3)          stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4)          spółdzielnie socjalne,

5)          spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, a ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

2.        O dotacje na realizację zadań publicznych mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem, że ich cele statutowe zgodne są z dziedziną, w której zadania będą realizowane.

3.        Procedura zlecenia realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji będzie zgodna z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),  uchwałą  Rady Gminy Skulsk  w sprawie:  uchwalenia Rocznego Programu Współpracy  z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Skulsk oraz Regulaminem Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego  określonym Zarządzeniem Wójta Gminy Skulsk.

4.        Niewykorzystane kwoty dotacji podlegają zwrotowi na rachunek  Gminy  Skulskw terminie 15 dni od zakończenia wykonywania zadania. Od kwot niewykorzystanych dotacji zwróconych  po upływie w/w terminu naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych.

5.        W przypadku nie przestrzegania warunków zawartych w umowie (stwierdzonego na podstawie bieżącej analizy sprawozdań lub na podstawie kontroli realizacji zadania), w szczególności: wydatkowania środków finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, dokonywania samowolnych lub nieuzasadnionych zmian rzeczowychi finansowych, niegospodarnego i nieoszczędnego wydatkowanie kwot dotacji, uzyskiwania dochodów z tytułu realizacji zleconych zadań, zastrzega się w umowie prawo do wstrzymania dalszego finansowania zadania orazdo wystąpienia o zwrot dotychczas przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

 IV.    Terminy i warunki realizacji zadania publicznego.

                Okres realizacji zadania publicznego rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu podpisania  umowy i kończy się nie później niż 23 grudnia 2016 r. - (szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w umowie). Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców  Gminy Skulsk. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,  w zakresie opisanym w ofertach. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zmiany rzeczowe i finansowe będą dokonywane na podstawie pisemnych aneksów do umów lub samodzielnie w zakresie dozwolonym  postanowieniami umowy. Wszelkie zmiany związane z harmonogramem lub zmiany merytoryczne wynikłe w trakcie realizacji zadania, należy zgłaszać na bieżąco, w formie pisemnej do Wójta Gminy w Skulsku.  Podmiot, z którym podpisana została umowa o wykonanie zadania publicznego jest obowiązany - pod rygorem rozwiązania umowy – zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (zaproszenia, komunikaty, regulaminy, plakaty, ogłoszenia prasowe, wykazy sponsorów etc.) informację (wg wzoru określonego w umowie) o tym, że realizacja ta następuje z udzieleniem przez Gminę Skulsk dotacji  na dofinansowanie realizacji zadania.  

V.      Termin i warunki składania ofert:

                Oferty należy składać w zamkniętej, zwykłej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2016 – zadanie nr .... ” w Sekretariacie  Urzędu  Gminy w Skulsku, przy ul. Targowej 2, 62-560 Skulsk do dnia 8 lutego 2016 r. do godziny 1530. Numer zadania, na które oferta zostaje złożona, powinien być wpisany na pierwszej stronie oferty – przy nazwie zadania z ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu decydować będzie data wpływu oferty do Sekretariatu  Urzędu  Gminy w Skulsku.    

Oferta wspólna może być złożona przez dwie lub więcej organizacji  – na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Oferta powinna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Oferty przesłane drogą elektroniczną i faksem nie będą rozpatrywane. Odpowiedzialność za terminowe złożenie oferty ponosi oferent.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każda rubryka oferty musi być wypełniona, jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zadania przedstawionego w ofercie należy wpisać: „nie dotyczy”. Nie można zmieniać kolejności rubryk. Ofertę podpisują osoby reprezentujące oferenta (w przypadku braku pieczątki imiennej osoby reprezentujące oferenta podpisują się pełnym imieniem i nazwiskiem z podaniem pełnionej funkcji), przy podpisach musi być umieszczona pieczęć oferenta (organizacji).

Oferta musi zawierać:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,          
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,                                                               

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

 e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,                                                                                                                              f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania

Do oferty należy dołączyć

1)        kopię aktualnego ( zgodnego ze stanem prawnym i faktycznym na dzień składania oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

2)        deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami statutu oferenta –  art. 14 ust.1 pkt 6 w zw. z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)              3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności.               

Załączniki należy składać podpisane przez osoby reprezentujące oferenta. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące oferenta (w przypadku braku pieczątki imiennej osoby reprezentujące oferenta podpisują się pełnym imieniem i nazwiskiem z podaniem pełnionej funkcji) oraz aktualną datą. Nieprawidłowo sporządzone załączniki spowodują odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

Oferty należy składać odrębnie dla każdego zadania. W przypadku składania ofert na dwa zadania wymagane załączniki, powinny być dołączone do każdej, złożonej oferty.

VI.Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

                Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w  Biurze Obsługi Rady Gminy Skulsk, przy ul. Targowej 2 w Skulsku. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się  o dotacje. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych. Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Skulsk  ustali listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią Wójtowi Gminy . Ostatecznego wyboru oferty spośród ofert umieszczonych na liście rankingowej (dopuszcza się możliwość wyboru kilku ofert dla realizacji jednego zadania w ramach środków publicznych przeznaczonych na jego realizację wskazanych w pkt II ogłoszenia) dokona Wójt Gminy Skulsk i będzie niezwłocznie ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skulsku, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu: www.gmina-skulsk.pl  oraz przesłane drogą elektroniczną. na adres wskazany w ofercie. Wybór oferty stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy o wykonanie zadania publicznego i otrzymania dotacji  w terminie uzgodnionym przez strony.

                Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz zarządzenie Nr 2/2015  Wójta Gminy Skulsk z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  oraz  podmioty  zrównane z organizacjami pozarządowymi.

VII.  Informacja o zrealizowanych w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach.

          W roku poprzedzającym - 2015, na realizację zadań publicznych przekazano organizacjom pozarządowym
i podmiotom zrównanym z organizacjami pozarządowymi środki finansowe w wysokości:

1)    Udzielenie pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Skulsk – 5.000,00 zł.

2)      Prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego – 18.000,00 zł.

VIII.      Postanowienia końcowe.

W trakcie wykonywania zadania Wójt Gminy Skulsk, lub wyznaczeni przez niego pracownicy Urzędu Gminy  dokonywać będą okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z postanowieniami umowy o wykonanie zadania, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności. Podmiot wykonujący zadanie będzie zobowiązany udostępnić kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z realizacją zadania. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

Informacji w trakcie trwania  naboru ofert udziela Sekretarz Gminy Jarosław Goiński tel. 63-2682018 wew. 20 Wójt Gminy Skulsk zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert.

Wójt Gminy Skulsk

/-/ Andrzej Operacz

 

Przeczytano: 2386 razy.| Wydrukuj|Do góry