Komunikaty

10 grudnia 2015 09:54 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skulsk

Skulsk, 10.12.2015 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SKULSK

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skulsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dotyczy obrębów: Popielewo, Buszkowo-Parcele, Dzierżysław, Kobylanki i Czartówek)

w dniach od 23.12.2015 r.  do  27.01.2016 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk - pokój nr 11, w godz.                   od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 22 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2 (pokój nr 11),                  o godz. 1000.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Skulsku: ul. Targowa 2,               62-560 Skulsk, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2016 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), projekt zmiany studium wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku                i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.  o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy w Skulsku: ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk, ug.skulsk@skulsk.pl. Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, oraz przedmiot uwagi. Uwagi należy składać do dnia 19.02.2016 r.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu prze Wójta Gminy Skulsk.

Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Skulsk               

 /-/ Andrzej Operacz

 

Przeczytano: 2532 razy.| Wydrukuj|Do góry