Komunikaty

26 stycznia 2014 19:30 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego gminy Skulsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu, które są do realizacji w 2014 roku

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 2/2014

Wójta Gminy Skulsk

z dnia 22 stycznia 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Skulsk   z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, które przeznaczone sa do realizacji w 2014 roku .

 

Wójt Gminy Skulsk , działając na podstawie § 7  pkt 2   uchwały Nr VI/24/2011  Rady Gminy  Skulsk  z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skulsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi  sportu (Dz. Urz. Woj. wielkopolskiego z 2011r. Nr 103, poz. 1729)  oraz zarządzenia Wójta Gminy Skulsk Nr 11/12 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania zadania dotyczącego rozwoju sportu na terenie Gminy Skulsk  ogłasza:

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Skulsk   z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, które przeznaczone są do realizacji w 2014 roku

I. Rodzaj/ tytuł zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje tego zadania.

Zadanie KFS.1/2014  Prowadzenie ogólnodostępnych zajęć „aerobik” dla mieszkańców z

                                   terenu gminy Skulsk  - 2.000

Zadanie KFS.2/2014 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej                                    na terenie gminy Skulsk  - 5.000

Zadanie KFS.3/2014 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki                                              koszykowej na terenie gminy Skulsk  - 2.500

Zadanie KFS.4/2014 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego                          na terenie gminy Skulsk  - 1.000

Zadanie KFS.5/2014 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej na                                    terenie gminy Skulsk  - 76.000

Zadanie KFS.6/2014 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie wędkarstwa

                                   sportowego  na terenie gminy Skulsk  - 1.500

Zadanie KFS.7/2014 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa ziemnego

                                     na terenie gminy Skulsk  - 2.000

Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji i rozwoju oraz upowszechniania sportu, poprzez osiąganie przez zawodników uczestniczących w krajowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych.

 II.  Zasady przyznawania dotacji

1.      Wójt Gminy Skulsk przyznaje dotacje celowe na realizacje ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.

2.      Dotację celową może otrzymać klub sportowy niedziałający w celu osiągnięcia zysku, działający na terenie gminy.

3.      Wójt Gminy Skulsk przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności - dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych.

4.      Dopuszcza się możliwość wybrania kilku ofert dla danego zadania - złożonych przez różnych oferentów. W tym przypadku kwota dotacji zostanie podzielona pomiędzy kilku oferentów.

5.      Dotacja na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu może być przeznaczona na:

1)     realizację programów szkolenia sportowego, w tym koszty:

a)      wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe oraz sfinansowania stypendiów sportowych, prowadzenie obsługi księgowej

b)     zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia zajęć sportowych,

c)      diet sędziowskich, opłat wpisowych, zakupu odżywek i napojów, transportu, zakwaterowania i wyżywienia, obowiązkowych ubezpieczeń - związane z udziałem zawodników we współzawodnictwie sportowym (liga, mistrzostwa oraz inne zawody, puchary),

d)     specjalistycznej opieki medycznej, okresowych badań lekarskich, odnowy biologicznej,

e)      utrzymania obiektu lub wynajmu bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego oraz organizacji zawodów sportowych oraz koszty utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu,

 2)     organizację i udział w zawodach i rozgrywkach ligowych (puchary, liga, mityngi, zawody kontrolne i sparingowe), w tym koszty:

a)     transportu na zawody i turnieje, wyżywienia, noclegów oraz zabezpieczenia medycznego,

b)     udziału zespołów w rozgrywkach ligowych (opłaty wpisowe, związkowe, rejestracyjne, zezwolenia i licencje), wynajmu obiektów na zawody ( w tym wynagrodzenie dla gospodarza obiektu).

c)     opłat za sędziowanie zawodów, opłat startowych oraz obowiązkowych ubezpieczeń,

 3)     organizację i udział w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, turniejów i zawodów, w tym koszty:

a)     transportu, wyżywienia i noclegów, opieki medycznej, zakupu odżywek i napojów,

b)     wynajmu obiektów do treningów oraz ubezpieczenia uczestników zgrupowania, obozu.

 6.      Dotacja nie może być przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu:

 1)     wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego,

2)     transferów zawodników z innego klubu,

3)     zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

4)     zobowiązań klubu  z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

5)     kosztów, które klub sportowy poniósł  przed zawarciem umowy o dotację.

 7.      Dotacja nie może być udzielona na zadanie, na które udzielona została już inna dotacja z budżetu Gminy. W przypadku złożenia przez klub sportowy oferty pokrywającej się, zbieżnej pod względem tematyki, zakresu i terminu realizacji zadania z inną ofertą, podlega ona odrzuceniu.

 8.   Klub sportowy ubiegający się  o dotację powinien spełniać wszystkie następujące warunki:

 1)     zrzeszenie w klubie sportowym zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

2)     branie udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym w określonej dyscyplinie sportowej,

3)     angażowanie się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz Urzędem Gminy Skulsk przy realizacji zadań w ramach wspierania rozwoju sportu oraz  rozpowszechnianie informacji o Gminie Skulsk .

III.   Termin i warunki realizacji zadania

 1.      Zadanie winno być wykonane w roku 2014, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien następować nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy, a zakończenie najpóźniej do dnia 10 grudnia 2014 r.

2.      Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

3.      Przyznana dotacja wypłacona zostanie  w zależności od zadania w jednej lub dwóch równych transzach.

4.      Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę oferenta przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania zlecone.

5.      Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w ofercie muszą być realizowane w  formach zapewniających ich najwyższą skuteczność.

  IV.     Termin i warunki składania ofert

1.      Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadań Gminy Skulsk w zakresie objętym niniejszym konkursem należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pieczęcią organizacji ze wskazaniem nazwy zadania w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 r.

2.      Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Skulsk - sekretariat lub przesłać na adres Urzędu Gminy.   O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu  tutejszego Urzędu Gminy.

3.      Oferta powinna zostać złożona wg wzoru określonego w zarządzeniu Nr   11/12 Wójta Gminy Skulsk z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania zadania dotyczącego rozwoju sportu na terenie Gminy Skulsk.

 4.      Oferta powinna zawierać:

1)     nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe klubu ubiegającego się o przyznanie dotacji,

2)     szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,

3)     termin i miejsce realizacji zadania,

4)     kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału środków  własnych,

5)     informację o wcześniejszej działalności klubu sportowego składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

6)     informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

7)     informację o osobach upoważnionych do reprezentowania klubu sportowego ubiegającego się o dotację.

 5.      Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1)     aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego klubu, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2)     sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok,

3)     sprawozdanie finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),

4)     statut,

5)     oświadczenie, że zadanie będące przedmiotem oferty nie jest finansowane z innych środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy Skulsk,

6)     inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. 

 Wszystkie dokumenty i załączniki muszą być złożone w postaci oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu - zgodnie ze statutem, KRS lub innym stosownym rejestrem.

 

7.      Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania podmiotu  zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 V.    Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1.      Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia składania ofert.  Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.

2.      Wszystkie oferty programowe złożone zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale V zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

3.      Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia realizacji zadania  podejmuje Wójt Gminy Skulsk w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Komisję Konkursową protokołu.

4.      Wyniki otwartego konkursu podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skulsk.

5.      Wójt Gminy Skulsk może odmówić wyłonionemu w konkursie podmiotowi podpisania umowy i przyznania dotacji w przypadku gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

6.      Przekazanie przyznanej dotacji odbywa się na podstawie pisemnej umowy.

 VI. Postanowienia końcowe

 1.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Skulsk a oferentem wg wzoru określonego w zarządzeniu Nr 11/12 Wójta Gminy Skulsk z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania zadania dotyczącego rozwoju sportu na terenie Gminy Skulsk.

2.      Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp. informacji o tym, iż projekt dofinansowany jest przez Gminę Skulsk. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

3.      Dotacje nie będą przyznawane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

4.      Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy,  jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Skulsk oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji o której mowa wyżej, w celu kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza prawa Gminy Skulsk  do kontroli całości realizowanego zadania pod względem merytorycznym i finansowym.

 

5.      W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

7.      Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.

8.      Zastrzega się możliwość unieważnienia otwartego konkursu ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty bądź żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skulsk.

9.      Szczegółowe informacje na temat konkursu udzielane są przez Sekretarza Gminy Skulsk, pokój nr 5, tel. 63 2682018 wew. 20

 pozostałe szczegóły na stronie BIP www.gmina-skulsk.pl

 Wójt Gminy

/-/ Andrzej Operacz

 

Przeczytano: 2238 razy.| Wydrukuj|Do góry