Komunikaty

06 kwietnia 2020 13:54 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Ogłoszenie Wójta Gminy Skulsk

 OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY SKULSK

 

podaje do publicznej wiadomości, że 08.05.2020 r. w Klubie Seniora (pomieszczenia po byłej poczcie) w Urzędzie Gminy Skulsk odbędzie się:

od godz. 10:00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skulsk; 

 

1) Działka gruntu niezabudowana, położona w obrębie geod. Kalina, gm. Skulsk, oznaczona            nr ewid. 283 o pow. 0,1500 ha, KW KN1N/00066725/2.

Cena wywoławcza 1.700,00 zł.

W/w nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenach ciągów ekologicznych (ZE). Nieruchomość nie jest położona na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Nieruchomość z dostępem do drogi gruntowej. Faktyczny sposób użytkowania nieruchomości – nieużytki rolne. 

 

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie geod. Kalina, gm. Skulsk, oznaczona nr ewid. 297 o pow. 0,1000 ha, KW KN1N/00066725/2. Cena wywoławcza 1.200,00 zł.

W/w nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – działka leży na terenach ciągów ekologicznych (ZE). Nieruchomość nie jest położona na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Nieruchomość z dostępem do drogi gruntowej. Faktyczny sposób użytkowania – nieużytki rolne.

 

3) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie geod. Goplana, gm. Skulsk, oznaczona nr ewid. 297 o pow. 0,1800 ha, KW KN1N/00027145/7.

Cena wywoławcza 2.100,00 zł.

W/w nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – działka leży na terenach ciągów ekologicznych (ZE). Nieruchomość nie jest położona na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Nieruchomość bez dostępu do drogi publicznej. Faktyczny sposób użytkowania – nieużytki rolne.

 

4) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie geod. Kalina, gm. Skulsk, oznaczona  nr ewid. 131 o pow. 0,4400 ha, KN1N/00066725/2. Cena wywoławcza 5.100,00 zł.

W/w działka nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – działka leży na terenach ciągów ekologicznych (ZE). Nieruchomość nie jest położona na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Nieruchomość z dostępem do drogi gruntowej. Faktyczny sposób użytkowania – nieużytki rolne.

 

5) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie geod. Kalina, gm. Skulsk, oznaczona  nr ewid. 163 o pow. 0,2600 ha, KN1N/00066725/2. Cena wywoławcza 3.000,00 zł.

W/w działka nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – działka leży na terenach ciągów ekologicznych (ZE). Nieruchomość nie jest położona na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Nieruchomość z dostępem do drogi gruntowej. Faktyczny sposób użytkowania – nieużytki rolne.

 

6) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie geod. Kalina, gm. Skulsk, oznaczona  nr ewid. 211 o pow. 0,3000 ha, KN1N/00066725/2. Cena wywoławcza 3.500,00 zł.

W/w działka nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – działka leży na terenach ciągów ekologicznych (ZE). Nieruchomość nie jest położona na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Nieruchomość z dostępem do drogi gruntowej. Faktyczny sposób użytkowania – nieużytki rolne.

 

 

Wadia do przetargów w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej                   do 4 maja 2020 r. w kasie Urzędu Gminy Skulsk lub na konto: BS Ślesin O/Skulsk                          Nr 30853400061100016900122580 - na każdą pozycję przetargową oddzielnie z dopiskiem „Przetarg na działkę Nr ...”. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy, wadium przepada          na rzecz sprzedającego.

Każde postąpienie ceny w trakcie licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,       z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca.

Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wójt Gminy Skulsk zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia przetargu informując              o tym niezwłocznie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w prasie, wywieszone na tablicach ogłoszeń:                       w Urzędzie Gminy Skulsk i Sołectwie Goplana oraz zamieszczone na stronach internetowych: bip.gmina-skulsk.pl i www.gmina-skulsk.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Skulsk pokój nr 3 lub pod numerem telefonu (63) 268-20-18 wew. 111.

 

 

Wójt Gminy Skulsk 

Andrzej Operacz

 

Przeczytano: 655 razy.| Wydrukuj|Do góry