Komunikaty

02 lutego 2018 13:31 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

 Zarządzenie Nr 5/2018

 Wójta Gminy Skulsk

z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

przez organizacje pozarządowe  oraz  podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2018.

 

 

Na podstawie § 2 uchwały Nr XXXIV/243/2017 Rady Gminy Skulsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego, o  których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert, w formie wsparcia, na realizacje zadań publicznych określonych w Programie współpracy na  2018 rok Gminy Skulsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

§ 2

Warunki konkursu oraz rodzaje zadań publicznych zlecanych do realizacji określa załącznik do zarządzenia pn. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

 

§ 3

Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).

 

 

§ 4

Z organizacjami,  których zadania uzyskują wsparcie,  zostaną podpisane umowy.

 

§ 5

Organizacje, które w wyniku konkursu uzyskają wparcia, po zrealizowaniu zadania zobowiązane są do złożenia sprawozdania.

 

§

Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy Skulsk

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wójt Gminy Skulsk

/-/ Andrzej Operacz

Przeczytano: 1874 razy.| Wydrukuj|Do góry