Komunikaty

29 stycznia 2018 07:35 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wsparcie rozwoju sportu w 2018 roku na terenie gminy Skulsk.

Zarządzenie  Nr 1/2018

Wójta Gminy Skulsk

z dnia  24 stycznia 2018 r.

  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  projektu – wsparcie rozwoju sportu w 2018 roku na terenie gminy Skulsk, regulaminu, określenia wzoru formularzy związanych z realizacją konkursu oraz powołania komisji konkursowej.  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r.  446 ),  art 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2016. 176 ), uchwały Nr VI/24/2011  Rady Gminy  Skulsk  z dnia 14 lutego 2011r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skulsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi  sportu (Dz. Urz. Woj. wielkopolskiego z 2011r. Nr 103, poz. 1729 ), oraz art. 221 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016. 1870 zarządzam, co następuje:

§  1

1. Ogłasza się otwarty konkursu ofert na realizację projektu – wsparcie rozwoju sportu 2018 na terenie Gminy Skulsk. Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Zadanie, o którym mowa w ust. 1 będzie finansowane w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

§  2

Ogłasza się regulamin otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych nie należących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, które na terenie giny Skulsk prowadzą działalność sportowa, w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Określa się :

  1. Wzór wniosku o wsparcie finansowe ze środków budżetu Gminy Skulsk na realizację zadania własnego w zakresie rozwoju sportu,
  2. Ramowy wzór umowy o wykonanie projektu,
  3. Wzór sprawozdania z wykonania projektu.
    - zgodnie załącznikami nr 3-5 niniejszego Zarządzenia.

 

 

 

 

§ 4

W celu rozstrzygnięcia konkursu powołuję Komisję Konkursową w osobach:

- Jarosław Goiński – Przewodniczący
- Paweł Walczak – Sekretarz
- Małgorzata Dąbrowska - Członek

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy

      /-/ Andrzej Operacz

 

Tablica ogłoszeń gminy Skulsk wywieszono dnia 29.01.2018 roku                

 

 OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skulsk ogłasza:

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania wsparcie rozwoju sportu 2018 roku na terenie gminy Skulsk do objęcia dotacji z budżetu gminy.

 

Przedmiot zgłaszanych projektów, wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację.

Zadanie S.1/2017  Prowadzenie ogólnodostępnych zajęć „aerobik” dla mieszkańców z

                                   terenu gminy Skulsk  - 2.000,00

Zadanie S.2/2017 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej
                                   na terenie gminy Skulsk  - 3.500,00

Zadanie S.3/2017 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki                                                  koszykowej na terenie gminy Skulsk  - 1.300,00

Zadanie S.4/2017 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego                               na terenie gminy Skulsk  - 1.000,00

Zadanie S.5/2017 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie Tenisa ziemnego

                                     na terenie gminy Skulsk  - 1.000,00

Zadanie S.6/2017 Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie wędkarstwa

                                   sportowego  na terenie gminy Skulsk  - 1.200,00

Zadanie S.7/2017 Organizacja współzawodnictwa sportowego  w  zakresie piłki nożnej

                                  na terenie gminy Skulsk  w  miejscowościach Lisewo i Skulsk w                                      kategoriach:  Orlik młodszy, Orlik starszy, Trampkarz   - 30.000,00 zł

I. Termin realizacji projektu

Od dnia podpisania umowy najpóźniej do dnia 10 grudnia 2018 r.

II.  Zasady przyznawania dotacji

1.      Zasady przyznawania dotacji określa Uchwała Nr VI/24/2011  Rady Gminy  Skulsk  z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skulsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi  sportu.

2.      Do konkursu mogą przystąpić kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń które prowadzą działania w zakresie sportu oraz przyczyniają się do upowszechniania i krzewienia sportu wśród mieszkańców w celu wypracowania lub poprawienia kondycji fizycznej i psychicznej.

3.      Dotacje otrzymają ci wnioskodawcy, którzy przedstawiają i realizują zadanie obejmujące swym zasięgiem największą liczbę mieszkańców Gminy Skulsk.

4.      Dotacja zostanie przyznana na zadanie własne Gminy Skulsk, w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

5.      Wnioskodawca, który otrzyma dotację zobowiązany jest do zamieszczenia we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych, a także materiałach prasowych, reklamowych dotyczących realizowanego zadania, logo Gminy Skulsk w sposób zapewniający jego widoczność.

6.      Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację projektu powinien złożyć wniosek zawierający:
- szczegółowe dane na temat oferenta,
- szczegółowy zakres rzeczowy projektu proponowanego do realizacji,
- termin i miejsc realizacji,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania / projektu,
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego wniosek w zakresie, którego dotyczy projekt,
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

7.      Do wniosku należy dołączyć :
- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innej właściwej ewidencji, potwierdzającej status prawny podmiotu i prowadzonej działalności (ważny trzy miesiące od daty wystawienia),
- sprawozdanie merytoryczno-finansowe za rok poprzedni ( w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności),
- statut klubu ( z pieczęcią organizacji, aktualną datą, potwierdzeniem „za zgodność z oryginałem”
- kserokopia licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez właściwy związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia ( potwierdzona „za zgodność z oryginałem”),
- oświadczenie ze całość przychodów uzyskanych w trakcie realizacji zleconego zadania ( w tym odsetki bankowe) będzie przekazana na cele charytatywne lub wykorzystana na cele statutowe organizacji,
- oświadczenie, że klub nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań cywilno- prawnych, podatkowych i innych,

 7.   Przewidywany kosztorys wniosku, winien być rozpisany z dużą starannością.

8. Środki z dotacji nie mogą być kalkulowane również na :
- koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed dniem  zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
- transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
- zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
-zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
- wypłaty wynagrodzeń dla zawodników klubu sportowego,
- wypłaty stypendiów przyznawanych prze klub sportowy zawodnikowi ,
- zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia

10. Dotacja może  być udzielona na realizację projektu w wysokości 100% kosztów jego realizacji w przypadku gdy podmiot składający projekt nie prowadzi działalności gospodarczej.

III.   Termin i warunki realizacji zadania

 1.      Wnioski na realizację zadań można składać od dnia ukazania się ogłoszenia otwartego konkursu projektów w BIP-ie i w siedzibie organu administracji publicznej na tablicy ogłoszeń, na druku stanowiącym załącznik nr 3  do Zarządzenia Wójta Gminy Skulsk 1/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku.  Druk wniosku dostępny jest na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz kultury fizycznej i promocji gminy w Urzędzie Gminy w Skulsku oraz w BIP i stronie internetowej www.gmina-skulsk.pl. Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 13 lutego 2018 roku

2.   Wnioski, w zaklejonej i opisanej kopercie ( numer i tytuł zadania ) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skulsku przy ul.  Targowej 2 biuro nr 11 lub przesłać pocztą na adres Urzędu. Decyduje data wpływu do urzędu.

  IV.     Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru wniosków oraz tryb i termin rozpatrzenia wniosków.

1.      Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Skulsk dokonując propozycji wyboru najkorzystniejszego wniosku bierze pod uwagę :
- zaznaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla realizacji celu publicznego,
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na ogłoszony konkurs,
- przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia,
- możliwość realizacji zadania przez składającego wniosek,
- dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu gminy.

2.     Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. III, pozostają bez rozparzenia

3.     Wnioski niekompletne pod względem merytorycznym i formalnym podlegają jednorazowemu uzupełnieniu w terminie wyznaczonym przez Wójta.

4.      W terminie 7 dni od dnia, w którym upływa w termin składania wniosków, Wójt  Gminy Skulsk dokona w sposób jawny wyboru najkorzystniejszych wniosków na zadanie z zakresu sportu.

 5. Wykaz podmiotów, którym przyznano dofinansowanie zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skulsku.

6. Szczegółowe warunki realizacji zadania będzie określać umowa.

 pozostałe szczegóły na stronie BIP www.gmina-skulsk.pl

 

Przeczytano: 1943 razy.| Wydrukuj|Do góry