Aktualności

13 listopada 2020 07:25 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Informacja z otwarcia i wyboru oferty

                                Skulsk, 09.11.2020r.

 

Do Uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia

 

Informacja z otwarcia i wyboru oferty

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w związku na podstawie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) pn.:

 

„Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

 

 

Wójt Gminy Skulsk przekazuje informuję z otwarcia ofert dot.  

 

  • Zamawiający na przedmiotowe zadanie przeznaczył: 130 000,00 złotych
  • Do dnia 06.11.2020 r. do godziny 10.00 do Urzędu Gminy Skulsk wpłynęła 1 ofert a mianowicie:

 

Nazwa Oferenta

Wartość brutto

    (z VAT)

Kwota po negocjacji

 

Domcar Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 9A, 62-510 Konin.

 

131.700,00

 

 

130.700,00

 

            W związku z powyższym Zamawiający, udzieli zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy: Domcar Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 9A, 62-510 Konin, który złożył ofertę z ceną po negocjacji 130.700,00  zł.

Zamawiający uzupełni w budżecie brakującą kwotę 700,00 złotych, a następnie niezwłocznie podpisze umowę.

 

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYTSNIEJSZEJ OFERTY:

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu a jego oferta jest ważna. Zamawiający uznał  ofertę za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w przedmiotowym postępowaniu: (cena 100%). Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą ilość punktów.

 

 

TERMIN PODPISANIA UMOWY

Niezwłocznie po uzupełnieniu  w budżecie brakującej kwoty.

Zamawiający informuje, że niniejsze Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostało przesłane (przekazane) Wykonawcy,

 

           

Wójt Gminy Skulsk                                                                                                                                      (-) Andrzej Operacz

 

Przeczytano: 108 razy.| Wydrukuj|Do góry