Aktualności

22 października 2020 19:00 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Sesja XXI Rady Gminy Skulsk 30.10.2020r. godz. 14:00 Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej

Skulsk, 22.10.2020 r.


Pan/Pani

Wójt, Radni, Sołtysi, Przewodniczący Rad

Sołeckich, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy

Jednostek Organizacyjnych Gminy

Wszyscy


            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. 2020 r. poz. 713 )

 

Zwołuję XXI sesję Rady Gminy

 

na dzień 30.10.2020 r.( tj. piątek ) o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mielnicy Dużej.

 

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad XXI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i pytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2020-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skulsk.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/151/2020 Rady Gminy Skulsk z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Skulsk na rok 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji cennika na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
 14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 15. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy.


Przeczytano: 219 razy.| Wydrukuj|Do góry