Aktualności

15 lipca 2020 15:19 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Sesja XIX Rady Gminy Skulsk 30.07.2020r. godz. 12:00 Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej

Skulsk, dnia 15.07.2020 r.

 

 

 

Pan/Pani

Wójt, Radni, Sołtysi, Przewodniczący Rad

Sołeckich, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy

Jednostek Organizacyjnych Gminy

Wszyscy

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2020 r. poz. 713 )

 

Zwołuję XIX sesję Rady Gminy

na dzień 30.07.2020 r.( tj. czwartek ) o godz. 12.00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej.

 

Proponuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Ustalenie porządku obrad XIX sesji Rady Gminy.

4. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i pytania radnych.

7. Raport o stanie Gminy Skulsk :

a) przedstawienie raportu Gminy,

b) debata nad raportem Gminy,

c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skulsk za 2019 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Skulsk:

a) ocena sprawozdania  z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

b) zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym Gminy Skulsk,

c) zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Skulsk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,

d) zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium   Wójtowi Gminy Skulsk,

e ) zapoznanie  z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej,

f ) zapoznanie z opiniami stałych Komisji Rady Gminy o wykonaniu budżetu gminy.

g ) dyskusje nad przedstawionymi wyżej materiałami,

h ) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Skulsk za rok 2019,

i ) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skulsk z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2020-2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia granic aglomeracji dla gminy Skulsk ustanowionej rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2006r. Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 172/06 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 146 pozycja 3528.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie .

13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.

14. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy.

Przeczytano: 202 razy.| Wydrukuj|Do góry