Aktualności

20 marca 2020 14:07 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Sesja XVII Rady Gminy Skulsk 30.03.2020r. godz. 14:00 Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej

Skulsk, 20.03.2020 r.

 

                    Pan/Pani

  Wójt, Radni, Sołtysi, Przewodniczący Rad

                                                                             Sołeckich, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy

                                                                  Jednostek Organizacyjnych Gminy

                        Wszyscy 

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506; ze zm )

                                                

Zwołuję XVII sesję Rady Gminy

 

na dzień 30 marca 2020 r.( tj. poniedziałek  ) o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mielnicy Dużej.

 

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad XVII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i pytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2020-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Skulsk.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym: 345 o pow. 0,0221 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Mniszki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 15. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.

Przeczytano: 203 razy.| Wydrukuj|Do góry