Aktualności

08 stycznia 2020 15:28 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Sesja XV Rady Gminy Skulsk 15.01.2020r. godz. 12:00 Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej

Skulsk, 08.01.2020 r.

 

                    Pan/Pani

  Wójt, Radni, Sołtysi, Przewodniczący Rad

                                                                             Sołeckich, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy

                                                                  Jednostek Organizacyjnych Gminy

                        Wszyscy 

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506; ze zm )

                                                

Zwołuję XV sesję Rady Gminy

 

na dzień 15 stycznia 2020 r.( tj. środa  ) o godz. 12:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej.

 

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad XV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i pytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2020-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skulsku.
 10. Podjęcie uchwały w  sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skulsk.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straż pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 13. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.

Przeczytano: 712 razy.| Wydrukuj|Do góry