Aktualności

14 listopada 2019 11:52 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Ogłoszenie o rokowaniach

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

 

Na podstawie przepisów ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 121  z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t. j. Dz. U z 2014, poz. 1490)

 

 

Wójt Gminy Skulsk zaprasza  do  składania pisemnych zgłoszeń udziału

w drugich rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

(po przetargach i rokowaniach przeprowadzonych w dniach: I przetarg – 30.08.2018 r., II przetarg – 21.02.2019 r., I rokowania – 07.06.2019 r.)

 

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Kalina, gmina Skulsk, oznaczona nr ewidencyjnym 225 o powierzchni 0,9000 ha

Księga wieczysta nr KN1N/00066725/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Koninie.

Cena wywoławcza 8.500,00 zł.

 

 

Wójt Gminy Skulsk zaprasza  do  składania pisemnych zgłoszeń udziału

w czwartych rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 

(po przetargach i rokowaniach przeprowadzonych w dniach: I przetarg - 27.09.2017 r., II przetarg - 27.02.2018 r., I rokowania – 29.06.2018 r., II rokowania – 07.12.2018 r., III rokowania – 07.06.2019 r.)

 

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Pilich, gmina Skulsk, oznaczona nr ewid. 26 o pow. 0,1700 ha

Księga wieczysta nr KN1N/00073231/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Koninie.

Cena wywoławcza 3.500,00 zł.

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Gawrony, gmina Skulsk, oznaczona nr ewid. 196 o pow. 1,6600 ha

Księga wieczysta nr KN1N/00069197/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Koninie.

Cena wywoławcza 24.000,00 zł.

 

F O R M A   N A B Y C I A   G R U N T U  -  własność – za cenę ustaloną w wyniku rokowań płatną jednorazowo.

 

W/w działki nie są objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Działka nr 225 w obrębie geodezyjnym Kalina:

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – działka leży na terenach ciągów ekologicznych (ZE). Nieruchomość nie jest położona na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Nieruchomość bez dostępu do drogi publicznej. Sposób użytkowania – użytki zielone, nieużytki rolne.

 

 

Działka nr 26 w obrębie geodezyjnym Pilich:

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – działka zapisana               jest jako teren upraw rolnych (R). Działka bez infrastruktury technicznej.

 

Działka nr 196 w obrębie geodezyjnym Gawrony:

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – działka zapisana               jest jako teren ciągów ekologicznych (ZE) oraz znajduje się na terenach objętych formami ochrony przyrody: „Goplańsko – Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu”. Działka bez dostępu do drogi.

 

 

Warunkiem złożenia zgłoszenia udziału w rokowaniach jest wniesienie gotówką zaliczki               w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej, na konto Urzędu Gminy w Skulsku: BS Ślesin O/Skulsk Nr 30853400061100016900122580 – z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 11 grudnia 2019 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Skulsk, tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy.

 

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres uczestnika albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym                 jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) numer geodezyjny i powierzchnię nieruchomości,

3) datę sporządzenia zgłoszenia,

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki                  bez zastrzeżeń,

6) kopię dowodu wpłaty zaliczki.

W przypadku gdy uczestnikiem rokowań będą małżonkowie wszystkie załączniki zgłoszenia winny być podpisane przez oboje małżonków.

Do udziału w rokowaniach mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne. Osoby fizyczne zobowiązane będą do okazania komisji dowodu tożsamości, upoważnienia współmałżonka                   do udziału w rokowaniach w sytuacji jego nieobecności, uczestnicy rokowań reprezentujący osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zobowiązani będą okazać dowód tożsamości, przedłożyć aktualny wypisu z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo dla osoby  reprezentującej podmiot.

W przypadku działki nr 196 w obrębie geod. Gawrony mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1362)

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna             albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest,                         gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego             nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i ust.3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą                   kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której            jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego               i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W rokowaniach na działkę nr 196 w obrębie geod. Gawrony mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa  w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (między innymi; oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta (burmistrza), oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały).

Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny                            w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji        Nieruchomości Rolnych wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek            nabywcy. Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości,                       z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość                     na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha,                        a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

 

 

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem  - „ Zgłoszenie udziału                               w rokowaniach na nabycie nieruchomości ...(nr działki) w obrębie geodezyjnym ….. (nazwa obrębu geodezyjnego)” - w siedzibie Urzędu Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, pokój nr 11 - najpóźniej w dniu 11 grudnia 2019 r. do godziny 15.00.

 

Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 17 grudnia 2019 r.  od godziny 10:00  w Urzędzie Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, pokój nr 3.

 

Wójtowi Gminy Skulsk przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Wpłacona zaliczka  zostanie zaliczona  na  poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nie  ustalenia nabywcy, zwrot zaliczki nastąpi na wskazane przez uczestnika rokowań  konto nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia rokowań.  Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, którego oferta zostanie przyjęta  od zawarcia notarialnej umowy  sprzedaży.

Informacje o rokowaniach  można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk – pokój nr 3, tel. (63) 2682018 wew. 111.

Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń  tut. urzędu,  stronie internetowej urzędu www.gmina-skulsk.pl i  w Biuletynie Informacji Publicznej –  www.bip.gmina-skulsk.pl

 

Skulsk, 14.11.2019 r.

Przeczytano: 586 razy.| Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

Sprostowanie [25 KB]