Urząd Gminy Skulsk
https://gmina-skulsk.pl

08 kwietnia 2010 14:29 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, RODZIN ORAZ OSÓB STARSZYCH


 
                              
                                        

Skulsk, dnia 8 kwietnia 2010 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Skulsk

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Gmina Skulsk uzyskała dotację w wysokości 302 695,61 zł, której część w wysokości 39 210,00 zł przeznaczona jest na realizację niżej określonych usług.

 

1.    Zamawiający

Gmina Skulsk (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Skulsk spośród usług opisanych poniżej. Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

·         usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;

·         usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

2.    Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych potencjalnych usługodawców odbędzie się 16 kwietnia 2010r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mielnicy Dużej.

 

3.    Procedura

Zgodnie z § 3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 

4.    Opis przedmiotu zamówienia

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą część. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.

WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

4.1 Szczegółowy opis poszczególnych części

Zamawiający zaprasza do składania ofert na następujące części:

Część 1. „Usługi łączone na rzecz  osób starszych, rodzin, dzieci i młodzieży mających na celu aktywizację i integrację międzypokoleniową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez: rozwój usług pomocowych, samopomocowych i integrujących służących rozwojowi zainteresowań, aktywizacji, zagospodarowania czasu wolnego, propagowania zdrowego stylu życia, kultywowania tradycji lokalnych, poprzez organizowanie warsztatów  i spotkań o charakterze trwałym”

Celem w/w usług jest:

-  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zagrożonych.                           

-  Wzrost integracji społecznej. Wzmacnianie więzi społecznych. Wzmocnienie partycypacji społecznej. Aktywizowanie mieszkańców w grupach formalnych i nieformalnych. Budowanie spójności społecznej, uruchamianie procesu organizowania się społeczności, wspieranie postaw obywatelskich;

 

WARUNKI REALIZACJI USŁUGI:

·                    zorganizowanie stałych miejsc spotkań dla odbiorców w/w usług w kilku sołectwach oraz realizacja wyżej określonych cyklicznych usług we wskazanym okresie przy dużej aktywności lokalnej społeczności;

·                    zorganizowanie pomocy dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w szczególności dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych;

·              aktywizowanie mieszkańców w grupach formalnych i nieformalnych w zorganizowaniu usług m.in. integrujących społeczność np. warsztatów rękodzielniczych, konkursów, pikników rodzinnych i innych;

·             budowanie   partnerstwa w szczególności społeczno-publicznego w zakresie rozwiązywania problemów mieszkańców gminy i partnerskich relacji miedzy administracją publiczną  i partnerami społecznymi w realizacji zadań polityki społecznej;

·                    usługa nie może być powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę lub powinna być świadczone na rzecz dodatkowych beneficjentów;

·                    należy wykazać iż usługa zawiera elementy innowacyjne;

·                     realizacja usługi powinna trwać w ciągu 5 miesięcy (zaczynając od maja a kończąc na wrześniu), oferta musi obejmować minimum 50 godzin zajęć/spotkań/ warsztatów, w tym minimum 10 godzin w miesiącu;

·                     rezultatami usługi powinno być: 1. zorganizowanie stałych miejsc spotkań dla lokalnej społeczności służących aktywizacji i integracji międzypokoleniowej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, upowszechnianiu i przekazywaniu tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego, rozwojowi zainteresowań, promocji zdrowego stylu życia, rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności, aktywizacji na rzecz środowiska lokalnego; 2. zorganizowanie minimum 50 godzin zajęć, warsztatów, spotkań; 3. zwiększenie poziomu integracji i współpracy w grupie oraz wzrost więzi międzypokoleniowej; 4.uruchomienie grupy pomocowej świadczącej wsparcie w codziennym funkcjonowaniu w szczególności dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w zakresie m.in.: robienia zakupów, sprzątania, pomocy w przygotowaniu posiłków i załatwianiu spraw urzędowych i innych w zależności od potrzeb. Wskaźnik – lista obecności odbiorców usług oraz ankiety badające poziom zadowolenie odbiorców usługi, dokumentacja fotograficzna na płycie CD/DVD lub inne dowody;

·                     usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

·                           podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie[1] rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 godzina zajęć/warsztatów/spotkań.

 

Termin wykonania usługi: maj – wrzesień 2010 roku.

Środki przeznaczone na realizację w/w usług stanowią kwotę - 7 000 zł.

 

 

Część 2. „Usługi na rzecz osób starszych, mające na celu aktywizację i integrację społeczną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez świadczenie i rozwój usług w zakresie: opieki rehabilitacyjnej dla osób starszych wraz z bezpłatnym przewozem osób objętych usługą.”

WARUNKI REALIZACJI USŁUGI:

·                    usługa nie może być powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę lub powinny być świadczone na rzecz dodatkowych beneficjentów;

·                    należ wykazać iż usługa zawiera elementy innowacyjne;

·                     oferta powinna obejmować minimum 21 osób potrzebujących pomocy i mających problemy zdrowotne, w wieku powyżej 55 lat (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość objęcia opieką rehabilitacyjną osobę poniżej 55 roku życia), rekomendowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skulsku. W pierwszej kolejności opieką rehabilitacyjną należy objąć osoby, które nie korzystały z rehabilitacji, realizowanej w ramach Programu Integracji Społecznej, w latach 2008 -2009;

·                     warunkiem objęcia opieką rehabilitacyjną jest posiadanie przez potencjalnego beneficjenta usługi skierowania lekarskiego;

·                     opieka rehabilitacyjna na rzecz jednego beneficjenta powinna obejmować co najmniej 1 cykl rehabilitacyjny składający się z 10 powtórzeń;

·                  rezultatem usługi powinno być zwiększenie poziomu sprawności ruchowej osób starszych; wskaźnik – lista obecności odbiorców usług oraz ankiety badające poziom zadowolenie odbiorców usługi lub inne dowody;

·                     usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania  realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań;

·                    Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie1 rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: wykonanie usług opisanych powyżej (jeden cykl rehabilitacyjny) na rzecz jednego beneficjenta;

 

Termin wykonania usługi: od maja do lipca 2010 roku

Środki przeznaczone na realizację w/w usług stanowią kwotę - 12 000 zł.

 

Część 3. „Usługi na rzecz osób starszych, mające na celu aktywizację i integrację społeczną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez świadczenie i rozwój usług w zakresie: opieki dla osób starszych w domu pacjenta.”

WARUNKI REALIZACJI USŁUGI:

·                    usługi nie mogą być powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę lub powinny być świadczone na rzecz dodatkowych beneficjentów;

·                    należy wykazać iż usługa zawiera elementy innowacyjne;

·                     oferta powinna być skierowana do minimum 10 osób przewlekle chorych, którzy potrzebują pomocy i mają problemy zdrowotne, w wieku powyżej 55 lat (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość objęcia opieką rehabilitacyjną osobę poniżej 55 roku życia), rekomendowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skulsku. W pierwszej kolejności opieką rehabilitacyjną należy objąć osoby, które nie korzystały z rehabilitacji, realizowanej w ramach Programu Integracji Społecznej, w latach 2008 - 2009;

·                     warunkiem objęcia opieką rehabilitacyjną jest posiadanie przez potencjalnego beneficjenta skierowania lekarskiego;

·                     za objęcie opieką rehabilitacyjną w domu pacjenta uważa się zrealizowanie na przykład: ćwiczeń, masaży, elementów fizykoterapii lub innych;

·                     opieka rehabilitacyjna na rzecz jednego beneficjenta powinna obejmować co najmniej 1 cykl rehabilitacyjny składający się z 10 powtórzonych zabiegów w domu pacjenta oraz 2 godzin lekcyjnych szkolenia dla opiekunów lub członków rodzin z zakresu podstawowej wiedzy na temat sposobów wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych na rzecz osoby chorej w warunkach domowych;

·                  rezultatem usługi powinno być zwiększenie poziomu sprawności ruchowej osób starszych; wskaźnik – lista obecności odbiorców usług oraz ankiety badające poziom zadowolenie odbiorców usługi lub inne dowody;

·                     usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania  realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań;

·                           Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie1 rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: wykonanie usług opisanych powyżej (1 cykl zabiegów rehabilitacyjnych) na rzecz jednego beneficjenta.

 

Termin wykonania usługi: maj – lipiec 2010 roku

Środki przeznaczone na realizację w/w usług stanowią kwotę - 5 000 zł.

 

 

 

 

Część 4. „Usługi na rzecz rodzin mające na celu stworzenie alternatywnych form opieki i wychowania przedszkolnego jako miejsca edukacji, wypoczynku i zabawy poprzez zorganizowanie mini przedszkola”

 

WARUNKI REALIZACJI USŁUGI:

 

 

Termin wykonania usługi: maj – wrzesień 2010 roku

Środki przeznaczone na realizację w/w usług stanowią kwotę – 10 710 zł.

 

 

Część 5. „Usługi na rzecz dzieci i młodzieży mające na celu rozwój usług edukacyjnych i kulturalno-sportowych w czasie wolnym od nauki, w tym także w okresie wakacji i ferii zimowych, ukierunkowanych na zainteresowania dzieci i młodzieży poprzez organizację warsztatów artystycznych w zakresie Muzyki, Malarstwa oraz Tańca adresowanych dla dzieci szczególnie uzdolnionych z terenu Gminy Skulsk”.

 

WARUNKI REALIZACJI USŁUGI:

·                    usługi nie mogą być powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę lub powinny być świadczone na rzecz dodatkowych beneficjentów;

·                    należy wykazać iż usługa zawiera elementy innowacyjne;

·                    zajęcia odbywać będą się w GOK w Skulsku z siedzibą w Mielnicy Dużej;

·                    opiekunami i prowadzącymi zajęcia powinny być osoby z przygotowaniem pedagogicznym oraz minimum dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi;

·                warsztaty artystyczne powinny obejmować trzy oddzielne grupy zajęć z zakresu: Muzyki, Malarstwa oraz Tańca, które będą skupiać dzieci szczególnie uzdolnione wskazane przez palcówki oświatowe z terenu Gminy Skulsk.

·               zakres godzinowy jednej grupy zajęć powinien obejmować minimum 50 godzin zegarowych, które zostaną zrealizowane w miesiącach od maja do września;

·               warsztaty powinny odbywać się w cyklu dwa spotkania w tygodniu po dwie godziny zegarowe każde;

·               rezultatem usługi powinien być rozwój zainteresowań oraz nabywanie nowych umiejętności przez dzieci szczególnie uzdolnione; wskaźnik – lista obecności odbiorców usług sporządzona na poszczególnych warsztatach, oraz ankiety badające poziom zadowolenie odbiorców usługi lub inne dowody;

·               prowadzący na zakończenie warsztatów wręczą każdemu z uczestników dyplom ukończenia warsztatów;

·                     usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania  realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań;

·                     podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie1 rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 godzina zajęć.

 

Termin wykonania usługi: maj – wrzesień 2010 roku

Środki przeznaczone na realizację w/w usług stanowią kwotę – 4500,00 zł

 

5.Uprawnieni usługodawcy.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

- organizacje pozarządowe;

- prywatni usługodawcy: firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne;

- organizacje kościelne;

- samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze;

- jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst. i im podległe jednostki organizacyjne;

 

   

6.Kryteria oceny technicznej:

 

W odniesieniu do Części 1:

a)   zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług;

b) dysponowanie bazą lokalową z pomieszczeniem do zajęć lub zabezpieczonym terenem otwartym,

c)  przedstawienie spójnego i atrakcyjnego programu realizowanych usług,

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych oparciu o przedstawione dokumenty i oświadczenia:

·         CV personelu mającego realizować usługi – w przypadku zatrudnienia specjalistów, księgowych, koordynatorów lub opiekunów grup, w odniesieniu do twórców ludowych mających prowadzić warsztaty  należy przedstawić dowody twórczości (np. na podstawie fotografii).

·         Oświadczenie, że usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę;

·         Oświadczenie lub umowa o dysponowaniu odpowiednią bazą lokalową z pomieszczeniem do zajęć lub zabezpieczonym terenem otwartym,

·         Program zajęć lub warsztatów (dokładnie opisany w punkcje 4 oferty techniczno-finansowej),

·         Umowa partnerska zawarta w celu wspólnej realizacji usług integracji społecznej;

 

W odniesieniu do Części 2

         

a)   zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług;

b) dysponowanie bazą lokalową, oraz sprzętem rehabilitacyjnym umożliwiającą przeprowadzenie rehabilitacji na profesjonalnym poziomie;

c)  przedstawienie harmonogramu realizowanej usługi,

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o przedstawione dokumenty i oświadczenia:

·         CV personelu mającego realizować usługi;

·         Oświadczenie, że usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę;

·         Oświadczenie lub umowa o dysponowaniu bazą lokalową, oraz sprzętem rehabilitacyjnym umożliwiającym przeprowadzenie zabiegów rehabilitacji;

·         Oświadczenie o zagwarantowaniu bezpłatnego dowozu;

·         Harmonogram realizowanej usługi;

·         Plan promocji usługi;

 

W odniesieniu do części 3

 

a)  zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług;

b) dysponowanie sprzętem rehabilitacyjnym umożliwiającym przeprowadzenie rehabilitacji na profesjonalnym poziomie w domu pacjenta;

c)  przedstawienie harmonogramu realizowanej usługi,

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o przedstawione dokumenty i oświadczenia:

·         CV personelu mającego realizować usługi;

·         Oświadczenie, że usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę;

·         Oświadczenie lub umowa o dysponowaniu sprzętem rehabilitacyjnym umożliwiającym przeprowadzenie rehabilitacji w domu pacjenta;

·         Harmonogram realizowanej usługi;

·         Plan promocji usługi;

 

W odniesieniu do Części 4:

 

a)  zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług;

b) dysponowanie bazą lokalową z pomieszczeniem do zajęć przedszkolnych;

c)  przedstawienie spójnego i atrakcyjnego programu realizowanych usług,

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych oparciu o przedstawione dokumenty i oświadczenia:

·         CV personelu mającego realizować usługę;

·         Oświadczenie, że usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę;

·         Oświadczenia o objęciu ubezpieczeniem wszystkich odbiorców usług;

·         Oświadczenie o zapewnieniu w trakcie zajęć posiłku;

·         Oświadczenie o zapewnieniu ciągłego naboru na zajęcia.

·         Oświadczenie lub umowa o dysponowaniu odpowiednią bazą lokalową z pomieszczeniem do zajęć;

·         Program zajęć (dokładnie opisany w punkcje 4 oferty techniczno-finansowej);

 

 

W odniesieniu do Części 5:

a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług;

b) przedstawienie spójnego i atrakcyjnego programu realizowanych warsztatów,

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych oparciu o przedstawione dokumenty i oświadczenia:

·         CV personelu mającego realizować

·         Oświadczenie, że usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę;

·         Program zajęć lub warsztatów (dokładnie opisany w punkcje 4 oferty techniczno-finansowej),

 

7. Procedury składania i oceny ofert

Składanie ofert

a)    Oferty techniczno-finansowe przygotowane na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk do dnia 29 kwietnia 2010 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu.

b)    Oferta winna być ważna, przez co najmniej 30 dni od daty złożenia.

 

Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy usługi zawartej w pkt. 4, w części 1, 2, 3, 4 lub 5 niniejszej oferty.

Na kopercie powinny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

 

          Ocena ofert

a)    Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

1. Ocena spełnienia minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt.6

2. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Przy ocenie ofert, ustaleniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, jakość oferowanych usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

          3. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym Usługodawcą (jeśli okażą się konieczne)

b)    Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

c)    Decyzja zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurą odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

d)    Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie na podstawie wzorów załączonych do niniejszego ogłoszenia.

    

    8. Kontakt z zamawiającym

W celu uzyskania dodatkowych informacji zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z: pracownikiem UG w Skulsku - Pawłem Walczakiem, podinspektorem ds. pozyskiwania funduszy unijnych,

adres: Urząd Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, Tel. 063 2682018 w.27, e-mail: p.walczak.lisewo@wp.pl

 

     9. Załączniki

             1. Formularz oferty techniczno-finansowej,

             2. Wzór umowy,

             3. Wzór porozumienia,

             4. Koszty kwalifikowane podlegające finansowaniu,

 

                       

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Skulsk

                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Antoni Klonowski

                                                                                                                     [1] Zamawiający definiuje w tym miejscu jednostkę usług, która będzie służyć jako podstawa do płatności na rzecz usługodawcy. Jednostką może być np. czas świadczenia usług (np. liczba godzin/dni/miesięcy w czasie których świadczone będą usługi.  Jednostka może zostać również zdefiniowana jako kwota ryczałtowa za realizację określonej usługi – np. jednorazowy dowóz osoby niepełnosprawnej, przeszkolenie 1 osoby.

Załączniki:

wzor_oferty_techniczno.doc [73.5 KB]

porozumienie_w_sprawie_zasad_wzor__.doc [48.5 KB]

wzor_umowy_swiadczenia_uslug_spolecznych.doc [47.5 KB]

koszty_podlegajace_finansowaniu.doc [35 KB]