Urząd Gminy Skulsk
https://gmina-skulsk.pl

10 stycznia 2020 13:40 | Aktualności

Program usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2020

Skulsk,  9 stycznia 2020 roku

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Skulsk

        

Informujemy,  że istniej możliwość  składania w 2020 r.  wniosków o usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Skulsku lub w Wydziale Ochrony Środowiska Konińskiego Starostwa oraz w formie elektronicznej na stronach:

http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania/wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa1.html?pid=5468

W starostwie Powiatowym w Koninie sprawę prowadzi podinspektor Pani Agnieszka Rączka, pok. nr 454  (III piętro), tel. +48/063/240 32 39, e-mail: agnieszka.raczka@powiat.konin.pl

Prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem płyt azbestowych realizowane będą wg kolejności złożenia wniosków przez osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Skulsk.

W załączeniu przedkładamy wzór wniosku, wraz z oświadczeniem  który można złożyć w Starostwie Powiatowym w Koninie, (kancelaria – parter pokój 168), lub wysłać pocztą tradycyjną na adres starostwa.

  1. Wnioskodawca powinien dokonać wszelkich formalności wynikających z przepisów Prawa budowlanego.
  2. Prawidłowo wypełnione wnioski Starostwo Powiatowe w Koninie przesyła do firmy wyłonionej w drodze przetargu. Firma kontaktuje się bezpośrednio z wnioskodawcą pod numerem podanym we wniosku. Wówczas jest umawiany dogodny termin realizacji wniosku.
  3.  Przy odbiorze odpadów właściciel nieruchomości podpisuje kartę przekazania odpadu oraz protokół odbioru wykonywanych prac.
  4. Właściciel nieruchomości protokół przechowuje przez okres 5 lat i okazuje go w przypadku kontroli przez uprawnione organy.

                                                                                       Z poważaniem

                                                                                     Wójt Gminy Skulsk

                                                                                       Andrzej Operacz

Załączniki:

Pismo ze Starostwa Powiatowego w Koninie [614.07 KB]

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA DO USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST [36 KB]

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA DO USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST [556.68 KB]