Urząd Gminy Skulsk
https://gmina-skulsk.pl

20 listopada 2019 14:56 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Sesja XIII Rady Gminy Skulsk 28.11.2019r. godz. 14.00 Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej

Skulsk, 20.11.2019 r.

 

                    Pan/Pani

  Wójt, Radni, Sołtysi, Przewodniczący Rad

                                                                             Sołeckich, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy

                                                                  Jednostek Organizacyjnych Gminy

                        Wszyscy 

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 )

                                                

Zwołuję XIII sesję Rady Gminy

 

na dzień 28.11.2019 r.( tj. czwartek  ) o godz. 14:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej.

 

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad XIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i pytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2019-2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Skulsk na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 14. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.