Księga rejestracji

Księga rejestracji jest prowadzona przez posiadacza odrębnie dla każdego stada i poszczególnych gatunków. Każdy rolnik ma obowiązek prowadzenia ksiąg. Wpisu do księgi dokonuje się bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia objętego obowiązkiem wpisu nie później jednak niż w terminie 7 dni.

 

Na kartkach wsadowych umieszcza się informację na temat przebywających w siedzibie stada:

- numer identyfikacyjny,

- data urodzenia zwierzęcia,

- dane o pochodzeniu zwierzęcia,

- płeć,

- rasę zwierzęcia,

- numer identyfikacyjny matki zwierzęcia,