USC

Kontakt

Kierownik Urzędu  Stanu Cywilnego  Jarosław Goiński

ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

Tel./fax (63) 268-20-18

 

Kompetencje i zadania

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, sporządzaniem aktów stanu cywilnego wraz z ich bieżącą aktualizacją oraz wydawaniem odpisów z tych aktów, wydawaniem zaświadczeń niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego, udzielaniem ślubów cywilnych,  wydawaniem decyzji dotyczących zdarzeń stanu cywilnego, organizacją jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego,.

W Urzędzie Stanu Cywilnego przyjmowane są również wnioski na dowody osobiste oraz obsługa  dowodów osobistych.

Urząd Stanu Cywilnego w Skulsku  przechowuje akty stanu cywilnego potwierdzające zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu), które miały miejsce na terenie gminy Skulsk.

Do zamówienia odpisów aktu stanu cywilnego uprawnione są następujące osoby:

 • Osoba której akt dotyczy
 • Rodzic
 • Brat
 • Siostra
 • Małżonek
 • Babcia
 • Dziadek
 • Dziecko
 • Wnuk
 • Wnuczka
 • W przypadku zamówienia odpisów przez osoby nieuprawnione wymagane jest, przy odbiorze osobistym, przedstawienie dokumentów potwierdzających istnienie interesu prawnego.

Forma płatności.

Jeżeli opłata skarbowa została uiszczona drogą elektroniczną, prosimy o złożenie potwierdzenia dokonania zapłaty w chwili odbioru zamówionych dokumentów.

Wysokość opłaty skarbowej reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami/

Opłatę można uiścić:

 • przy odbiorze osobistym - wpłata na rachunek bankowy  Urzędu Gminy w Skulsku
 • nr 14 8534 0006 1100 0169 0000 0163, lub  w kasie  budynku Urzędu Gminy  ul. Targowa 2 
 • w godzinach 7.30 – 13.00