PO KL

      

          W Szkole Podstawowej w Skulsku wraz z filią w Buszkowie oraz w Szkole Podstawowej w Wandowie realizowany jest projekt systemowy „Lubię szkołę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

           W klasach I-III realizowane są zajęcia dla uczniów: z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, rozwijających uzdolnienia nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne – muzykoterapia, zajęcia terapeutyczne – zajęcia teatralne. W ramach projektu zostaną zakupione materiały dydaktyczne.

Łącznie projektem objętych będzie 223 uczniów (116 chłopców i 107 dziewczynek).

Wartość całego projektu wynosi 99 500,00 zł.