Gminna Komisja d/s Uzależnień

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  została powołana przez Wójta Gminy Skulsk, na mocy art. 4 ust 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z póź. zm.).

 

W skład Komisji wchodzą:

Przewodnicząca:           Dorota Augustyniak

Członkowie:                 Mariusz Dąbrowski

                                  Andrzej Konieczny

                                  Władysław Pyrdał

                                  Aneta Wótkiewicz - Zaporska

 

Do zadań Komisji należy podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

……………………………………………………………………………………………………..

Kontakt:

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skulsku, ul. Gen. Sikorskiego 6,

nr tel. 063 26 82 080

 

W budynku gminy przy ul. Gen. Sikorskiego 6, działa punkt konsultacyjny (pokój nr 13)- na piętrze.

 

Certyfikowany Specjalista psychoterapii uzależnień prowadzi rozmowy terapeutyczne z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.  (w punkcie konsultacyjnym).

Przyjmuje dwa razy w miesiącu - pierwszy termin do uzgodnienia, tel. 063 26 28 080 z Panią Przewodniczącą Dorotą Augustyniak.                                                                                                     Informacja o najbliższych terminach spotkań widnieje także na tablicy ogłoszeń przy punkcie konsultacyjnym.

Na spotkanie może umówić się każda osoba będąca mieszkańcem gminy.

Spotkania odbywają się w dogodnych godzinach popołudniowych lub wieczornych.

Zapewniona dyskrecja i pełna anonimowość spotkań.

 

Załączniki:

  1. Wniosek do Gminnej Komisji o zmotywowanie do leczenia odwykowego.
  2. Wniosek do prokuratury o przymusowe leczenie odwykowe.

Regulacje prawne związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego.

Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację mołoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny oraz systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny. Oznacza, to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego. Muszą temu towarzyszyć także określone negatywne zachowania w sferze społecznej. Zatem tylko taki sposób życia osoby odmawiającej leczenia odwykowego wymaga interwencji władzy publicznej, który zagraża bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu oraz prawom i wolności innych osób.

Sprawa o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego należy do kategorii spraw z zakresu prawa osobowego i jest rozpoznawana w trybie postępowania nieprocesowego (art. 26 ust 2 ustawy) przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania lub przebywania osoby uzależnionej.

 

Zadania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych:

  1. Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy.

 

Każdy może złożyć zawiadomienie (wniosek) o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Osoba, która złoży wniosek nie staje się stroną postępowania.

 

  1. Zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i poddania się leczeniu odwykowemu.

Gminna Komisja nie posiada instrumentów prawnych do zobowiązania osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie, aby przyszła na spotkanie. Może jedynie zaprosić taką osobę na rozmowę. Nie ulega wątpliwości, że odpowiednie zmotywowanie osoby uzależnionej od alkoholu do rozpoczęcia leczenia i zmiany swojej postawy jest niezwykle istotne.

  1. 3.      Skierowanie na badanie – jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się na dobrowolne poddanie się leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie potwierdzają, że kontynuowanie postępowania jest uzasadnione, to wskazane jest skierowanie na badanie przez biegłych (psycholog lub specjalista psychoterapii uzależnień i psychiatra) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (art. 25 ustawy).

 

  1. 4.      Przygotowanie dokumentacji związanej z postepowaniem sądowym wraz z opinia wydaną przez biegłego (art. 26 ust 3 ustawy) do której należą: opinia wydana przez biegłych, protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą do komisji przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu, inne informacje w sprawie.

 

  1. 5.      Złożenie wniosku o wszczęcie postepowania do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postepowanie dotyczy (art. 26 ust 3 ustawy)

 

Funkcja społeczna instytucji zobowiązania do leczenia polega na instytucjonalnym motywowaniu do podjęcia terapii odwykowej. Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu w sensie prawnym. Przymus polegający na doprowadzeniu przez policję, stosuje się jedynie na etapie doprowadzenia osoby uzależnionej na badanie przez biegłych, o ile odbywa się ono na zlecenie sądu, na rozprawę w sądzie            i do zakładu leczniczego na podjęcie kuracji za każdym razem, gdy oddali się ona samowolnie z zakładu. Nie ma możliwości prawnych ani organizacyjnych zatrzymania pacjenta w takiej placówce wbrew jego woli.

Celem bezpośrednim placówek lecznictwa odwykowego nie jest karanie za uzależnienie, ale jego leczenie, a podstawową metodą leczenia jest psychoterapia uzależnienia, która jak każda psychoterapia – zakłada dobrowolnie wyrażoną zgodę pacjenta. Efektywność psychoterapii jest wprost proporcjonalna do motywacji wewnętrznej i zaangażowania pacjenta, a odwrotnie proporcjonalna do presji i konfrontacji.

 

Przetwarzanie danych osobowych przez Gminną Komisję.

Z dniem 1 stycznia 2018r, zaczęła obowiązywać zmiana w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która reguluje kwestię związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez członków komisji (art. 25 a ustawy).                                                                               Członkowie mogą przetwarzać informacje o osobach, o których mowa w art. 24, a także członków ich rodzin bez zgody i wiedzy tych osób w zakresie niezbędnym do procedowania. Członkowie są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu.

 

W Gminie Skulsk działa Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/ Skulsk.

W budynku Urzędu Gminy, przy ul. Targowej 2, działa Środowiskowe Ognisko Wychowawcze. Ognisko skupia około piętnaścioro dzieci w wieku od 5-14 lat. Spotkania odbywają się trzy razy w tygodniu w godz. od 13.00 do 16.00. Opiekunem jest Pani Ewa Walaszek. Na spotkaniach prowadzone są zajęcia plastyczne, muzyczno – taneczne, zajęcia świetlicowe, dzieci uzyskują pomoc w odrabianiu pracy domowej, prowadzone są również zajęcia zręcznościowe.

Zapisy do ogniska odbywają się na raz w roku, na początku września, lub gdy ktoś zrezygnuje.

Przy Szkole Podstawowej w Wandowie w ramach ogniska prowadzone są zajęcia formy pracy podwórkowej. Ognisko skupia około piętnaścioro dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i również prowadzi je Pani Ewa Walaszek. Tutaj także odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczno – taneczne, zajęcia świetlicowe, dzieci uzyskują pomoc w odrabianiu pracy domowej, prowadzone są zajęcia zręcznościowe.


Załączniki:

 


Wniosek o zmotywowanie do leczenia osoby nadużywającej alkoholu

Wniosek o przymusowe leczenie odwykowe