Przewóz osób niepełnosprawnych

 

 

Zasady korzystania z mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Skulsk

 

§ 1

 

Mikrobus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 wózka inwalidzkiego zakupiony przez Gminę Skulsk w 2012 roku dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” przeznaczony jest do przewozu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z terenu całej gminy.

 

§ 2

 

Pojazd o którym mowa w § 1 wykorzystywany jest na cele dowozu do przedszkola, szkoły, rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych.

 

§ 3

 

Z przewozu mogą korzystać niepełnosprawni mieszkańcy Gminy Skulsk, w tym poruszający się na wózkach inwalidzkich, po udokumentowaniu niepełnosprawności.

 

§ 4

 

1. Umożliwienie przewozu osoby niepełnosprawnej następuje na pisemny wniosek: osoby niepełnosprawnej, jej opiekuna lub urzędów miast i gmin i innych instytucji bądź organizacji pozarządowych statutowo zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych i opieką nad ludźmi niepełnosprawnymi, złożony w Urzędzie Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, w Sekretariacie Urzędu.

 

2. Wzór wniosku, stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 37/2012 Wójta Gminy
w Skulsku, zamieszczono na stronie internetowej Gminy Skulsk. Druk ten można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Skulsku, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Skulsku.

 

3. Wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie 14 dni przed planowanym wyjazdem.
W nagłych, uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć w terminie późniejszym.

 

4. Wniosek rozpatruje Sekretarz Gminy, będącego dysponentem pojazdu.

 

5. Przy rozpatrywaniu wniosków obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

6. Wniosek będzie rozpatrzony w ciągu 7 dni od dnia złożenia. Wnioskodawca otrzyma informację pisemną o sposobie rozpatrzenia wniosku.

§ 5

 

1. Nie pobiera się opłaty za przejazd.

 

§ 6

 

  1. Z dofinansowania mogą skorzystać:

 

- indywidualne osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie,

 

- grupy osób niepełnosprawnych uczestniczące w zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych prowadzonych przez jednostki organizacyjne gmin bądź powiatu lub przez organizacje pozarządowe.

 

§ 7

 

W sytuacjach nie uregulowanych w powyższych zasadach decyzje podejmuje Wójt Gminy
w Skulsku.