Lista usługodawców realizujących PIS na terenie gminy Skulsk

l.p.

Nazwa usługi oraz rezultaty

Podmiot realizujący

Czy usługa realizowana w partnerstwie? Jakim?

Czas trwania usługi
(od do )

Koszt całkowity usługi

PLN

1

Organizacja Ferii Zimowych

 - z tej usługi skorzystało 258 uczniów, w ramach usługi zrealizowano 135 godzin zajęć w tym:

w Sz. P. w Skulsku 50 godz. w 2 grupach, w Sz. P. w Wandowie 50 godz. w 2 grupach. W S. filialnej w Buszkowie 25 godz. w 1 grupie, oraz w sz. Filialnej w Łuszczewie 10 godzin w 1 grupie

Szkoła Podstawowa w Wandowie- jednostka samorządowa

W partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Skulsku oraz Międzyszkolnym Ludowym Uczniowskim Klubem sportowym – GOK Sport

Od 16 lutego do 25 lutego 2009 roku

8000 zł, podpisano aneks do umowy na kwotę: 6172 zł

2

Aktywizacja i Integracja Międzypokoleniowa, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zorganizowanie 1 dniowego festynu z okazji dnia dziecka  dla dzieci i młodzieży, rodzin, osób starszych z terenu gminy Skulsk – w imprezie wzięło udział około 300 osób.

GOK Skulsk- jednostka samorządowa

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Skulsku

2. Firma Handlowo-usługowa Czyżewski Bernard

30 maja 2009 roku.

5000,00

 

-

-

-

-

-

1.

Organizacja alternatywnych form opieki przedszkolnej  mini-przedszkola – 900 godzin zajęć organizowanych w

Szkołach filialnych w Łuszczewie – 150 godzin, Zygmuntowie 150 godz, Buszkowie 150 godz, w Sz. P. w Wandowie 150 godzin, Sz. P. w Skulsku 300 godzin.

Szkoła Podstawowa w Skulsku- jednostka samorządowa

w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Wandowie

Od 7 lutego do 21 listopada 2009roku

36 000,00

2.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Skulsk – ogółem zostanie zrealizowanych 438 godzin zajęć. W tym:

Sz. P. w Skulsku 2 grupy 126 godzin;

Sz. P. w Wandowie 2 grupy 126 godz.

Filia w Łuszczewie 2 grupy 62 godz.

Filia w Zygmuntowie 2 grupy 62 godziny

Filia Buszkowo 2 grupy 62 godz.

 

Szkoła Podstawowa w Wandowie- jednostka samorządowa

w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Skulsku

Od 1 marca do 16 listopada 2009 roku.

13 140,00

3.

Zajęcia ruchowe dla rodzin – Aerobik 75 godzin zajęć aerobiku

Halina Krawczyk- osoba fizyczna

Brak

Od 7 stycznia 2009 do 16 listopada 2009

5 775,00

4.

Redagowanie i kolportaż gazetki integracyjnej – 5 wydań gazetki po 1000 egzemplarzy każde.

Fundacja Mielnica org. poz.

Brak

Od 10 lutego do 19 października 2009 roku

6 200,00

5.

Realizacja usług łączonych na rzecz: osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin poprzez organizację miejsc wspólnych spotkań oraz uruchomienie zajęć/warsztatów/spotkań kulturalno-sportowo-edukacyjnych (o charakterze trwałym, długofalowym) służących aktywizacji i integracji międzypokoleniowej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, upowszechnianiu i przekazywaniu tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego, rozwojowi zainteresowań, promocji zdrowego stylu życia, rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności, aktywizacji na rzecz środowiska lokalnego, a także rozwój usług pomocowych i samopomocowych dla osób wymagających wsparcia, w szczególności dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.

Łącznie zostanie zrealizowane 220 godzin spotkań/zajęć/warsztatów/opieki socjalnej/socjoterapii oraz imprez

 

Stowarzyszenie Społeczne org. poz.

1. Szkoła Podstawowa w Wandowie

2. Koło gospodyń wiejskich w Czartówku

3. Ochotnicza Straż pożarna w Czartowie

4. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wandowie.

Od czerwca do 20 listopada 2009 roku.

6600,00

6

Realizacja usług łączonych na rzecz: osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin poprzez organizację miejsc wspólnych spotkań oraz uruchomienie zajęć/warsztatów/spotkań kulturalno-sportowo-edukacyjnych (o charakterze trwałym, długofalowym) służących aktywizacji i integracji międzypokoleniowej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, upowszechnianiu i przekazywaniu tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego, rozwojowi zainteresowań, promocji zdrowego stylu życia, rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności, aktywizacji na rzecz środowiska lokalnego, a także rozwój usług pomocowych i samopomocowych dla osób wymagających wsparcia, w szczególności dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.

Łącznie zostanie zrealizowane 856godzin spotkań/zajęć/warsztatów/opieki socjalnej/socjoterapii oraz imprez.

 

Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Skulskiej org. poz.

1. KGW Buszkowo

2. KGW Mniszki

3. OSP Celinowo

4. Rada Sołecka w Kobylankach

5. Rada Sołecka Paniewo

6. Rada Sołecka Dąb.

7. GKS Lisewo

Od 18.06 – 20.11.2009

33384,00

7.

Rehabilitacja osób starszych wraz z bezpłatnym przewozem 30 osób objętych rehabilitacją.

Fundacja Mielnica org. poz.

Brak

Od 22.06 do 30.09.2009

16600,00

8

Rehabilitacja osób starszych w domu pacjenta - 20 osób objętych rehabilitacją.

Agnieszka Lizik Kwaśniewska- osoba fizyczna

Brak

Od 16.06 do 30.11.2009

10000,00

9

Organizacja półkolonii – 400 godzin zajęć w:

  • Sz.P. w Skulsku, II grupy – 100 godzin
  • Sz. P. w Wandowie, II grup – 100 godzin;
  • Filia w Łuszczewie, jedna grupa, 50 godzin
  • Filia Zygmuntowie, 1 grupa 50 godzin,
  • Filia w Buszkowie – II grupy 100 godzin,

S.P w Wandowie- jednostka samorządowa

S.P. w Skulsku

Od 22.06 do 03.07.2009

17000,00

10

Szkolenie Pod nazwą

Zarządzanie projektami społecznymi  finansowanymi z funduszy europejskich

Szkolenie dla pracowników gmin i ich jednostek , liderów lokalnych, organizacji pozarządowych – w  szkoleniu uczestniczyła jedna osoba – przedstawiciel organizacji pozarządowej.

 

Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Klucz” org. poz.

Brak

Od 16.06 do 18.06.2009

850,00

Razem:

Suma zawartych umów:

156721,00