Przetargi

11 lipca 2018 14:49 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia nr 579505-N-2018. Dotyczy: Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Skulsk w ramach projektu pod nazwą „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ. Ogłosdzenie o zmianie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500162075-N-2018 z dnia 11.07.2018 roku

 

 

Ogłoszenie nr 500162075-N-2018 z dnia 11-07-2018 r.

 

Skulsk:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

 

Numer: 579505-N-2018

Data: 27/06/2018

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

Urząd Gminy w Skulsku, Krajowy numer identyfikacyjny 55111900000, ul. ul. Targowa 2, 62560 Skulsk, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 682 079, e-mail ug.skulsk@wp.pl, faks 632 682 018.

Adres strony internetowej (url): www.gmina-skulsk.pl

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

www.gmina-skulsk.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał/wykonuje należycie co najmniej 2 zamówienia o łącznej wartości 300 000,00 zł brutto polegające na wdrożeniu systemu informatycznego wspierającego realizację zadań administracji publicznej, gdzie: jedno zamówienie obejmowało wdrożenie platformy usług publicznych zintegrowanej z ePUAP i systemem elektronicznego obiegu dokumentów i obejmowało co najmniej następujące obszary: elektroniczne biuro obsługi interesanta, elektroniczny obieg dokumentów, opracowanie i wdrożenie formularzy e-usług publicznych, w tym e-formularzy podatkowych wypełnianych automatycznie z bazy programów dziedzinowych, udostępnianie danych z systemów dziedzinowych z możliwością wnoszenia opłat drogą elektroniczną, możliwość obsługi płatności elektronicznych. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał/wykonuje należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu oprogramowania obejmującego „e-usługi” polegające na wdrożeniu (tj. dostawie, instalacji, parametryzacji, zasilaniu danymi początkowymi) o łącznej wartości 15.000 zł brutto. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał/wykonuje należycie co najmniej 2 zamówienia o łącznej wartości 300 000,00 zł brutto polegające na wdrożeniu systemu informatycznego wspierającego realizację zadań administracji publicznej, gdzie: jedno zamówienie obejmowało wdrożenie platformy usług publicznych zintegrowanej z ePUAP i systemem elektronicznego obiegu dokumentów i obejmowało co najmniej następujące obszary: elektroniczne biuro obsługi interesanta, elektroniczny obieg dokumentów, opracowanie i wdrożenie formularzy e-usług publicznych, w tym e-formularzy podatkowych wypełnianych automatycznie z bazy programów dziedzinowych, udostępnianie danych z systemów dziedzinowych z możliwością wnoszenia opłat drogą elektroniczną, możliwość obsługi płatności elektronicznych. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał/wykonuje należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu oprogramowania obejmującego „e-usługi” polegające na wdrożeniu (tj. dostawie, instalacji, parametryzacji, zasilaniu danymi początkowymi) o łącznej wartości 70.000 zł brutto. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: TAK Informacje dodatkowe:

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.5.1

W ogłoszeniu jest: Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W ogłoszeniu powinno być: Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.2.2

W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie cena 70,00 okres gwarancji 30,00

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie cena 60,00 okres gwarancji 20,00 Czas reakcji serwisu 20,00

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-07-12, godzina: 09:45,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-07-20, godzina: 09:45,

Przeczytano: 477 razy.| Wydrukuj|Do góry