Przetargi

27 grudnia 2017 15:12 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Informacja o wyborze oferty dot. zakupu biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych

Gmina Skulsk

ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

tel.fax 63-2682018, e-mail: ug.skulsk@skulsk.pl   www.gmina-skulsk.pl

 

                                                                                                          Skulsk, dn. 27.12.2017 r.

 

ZP.271.PN.12.2017

 

                                                                                             

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

            W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zakup biletów miesięcznych szkolnych  na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk”

 

Gmina Skulsk na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 113 poz. 759 z zm.) informuje, że
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 (trzy) oferty.

Oferty odrzucone: 1 (jedna) oferta

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie z SIWZ zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się kryterium najniższej ceny.

Na postawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu ustalono iż, oferta
nr 3 wykonawcy: „WIKTORIA” Waleriańczyk Paweł Piotrkowice 22B, 62-561 Ślesin odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru – cena 70 pkt i wiek pojazdów 30 pkt

 

Streszczenie oceny ofert.

 

                                                          

Nr oferty

Wykonawca

L. punktów

kryterium

cena

L. punktów

kryterium

wiek pojazd.

Suma

punków

 

1

Katarzyna Turist Krystyna Waleriańczyk 62-561 Ślesin, Piotrkowice 22A

45,80

30,00

75,80

 

2

„WIKTORIA” Waleriańczyk Paweł Piotrkowice 22B, 62-561 Ślesin

70,00

30,00

100,00

 

 

 

 Wójt Gminy Skulsk

/-/ Andrzej Operacz

 

Przeczytano: 611 razy.| Wydrukuj|Do góry