Przetargi

17 grudnia 2017 21:00 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Ogłoszenie o wyborze oferty. Dotyczy zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk

Gmina Skulsk

ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

tel.fax 63-2682018, e-mail: ug.skulsk@skulsk.pl   www.gmina-skulsk.pl

 

                                                                                                          Skulsk, dn. 16.12.2017 r.

ZP.271.PN.11.2017

 

                                                                           Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN”

                                                                                              Andrzej Bakun

                                                                                                  Roztoka 6,
                                                                                              62-513 Krzymów

 

                                  

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

            W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skulsk”

 

Gmina Skulsk na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 113 poz. 759 z zm.) informuje, że
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie dokonano wyboru  oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 (jedną)  ofertę.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty.

Na postawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu ustalono iż, oferta nr 1 wykonawcy: Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun Roztoka 6,
62-513 Krzymów
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ

Streszczenie oceny oferty

 

Nr oferty

Wykonawca

L. punktów

kryterium

cena

L. punktów

kryterium

term.  płatn

Suma

punków

 

1

Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun Roztoka 6,  62-513 Krzymów

80,00

20,00

100

 

 

 

 

 

                 

                                                                                             

 

 

     Z poważaniem

 

/-/ Andrzej Operacz

Przeczytano: 640 razy.| Wydrukuj|Do góry