Komunikaty

25 maja 2012 11:41 | Komunikaty

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)Wójt Gminy w Skulsku informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji...

czytaj więcej »

29 marca 2012 23:13 | Komunikaty

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

czytaj więcej »

23 lutego 2012 21:27 | Komunikaty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Skulsk z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi. oraz Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji...

czytaj więcej »

21 lutego 2012 14:09 | Komunikaty

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego gminy Skulsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu, które są do realizacji w 2012 roku

Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Skulsk z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Skulsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, które przeznaczone są do realizacji w 2012 roku. Na...

czytaj więcej »

05 grudnia 2011 13:47 | Komunikaty

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skulsk

czytaj więcej »

27 lipca 2011 09:35 | Komunikaty

Ogłoszenie Wójta Gminy Skulsk w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

OGŁOSZENIE Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2011 roku Nr 111, poz. 652), Wójt Gminy Skulsk ustala termin składania...

czytaj więcej »

20 kwietnia 2011 23:36 | Komunikaty

Konkurs ofert na realizację zadania własnego gminy z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, które przeznaczone są do realizacji w 2011 roku:

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Skulsk ogłasza: Konkurs ofert na realizację zadania własnego gminy z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, które przeznaczone są do realizacji w 2011 roku: I. Rodzaj/ tytuł zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych...

czytaj więcej »

09 marca 2011 07:47 | Komunikaty

Obwieszczenie

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie boiska sportowego

czytaj więcej »