Aktualności

23 lipca 2019 15:16 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Sesja X Rady Gminy Skulsk 31.07.2019r. godz. 14.00 Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej

Skulsk, 23.07.2019 r.

 

                                                                                                               Pan/Pani

                                                                                                                Wójt, Radni, Sołtysi, Przewodniczący Rad

                                                                      Sołeckich, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy

                                                           Jednostek Organizacyjnych Gminy

             Wszyscy 

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 )

                                                

Zwołuję X sesję Rady Gminy

 

na dzień 31.07.2019 r.( tj. środa ) o godz. 14:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej.

 

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad X sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i pytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2019-2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Skulsk środków stanowiących fundusz sołecki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skulsk.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do czynności prawnych mających na celu nabycie działek położonych w obrębie geodezyjnym Lisewo, gm. Skulsk.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skulsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
 17. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy.

Przeczytano: 547 razy.| Wydrukuj|Do góry