Aktualności

13 czerwca 2019 14:04 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Sesja IX Rady Gminy Skulsk 28.06.2019r. godz. 12.00 Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej

  Skulsk, dnia 13.06.2019 r.

 

          

 

     Pan/Pani

       Wójt, Radni, Sołtysi, Przewodniczący Rad

                                                                     Sołeckich, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy

                                                           Jednostek Organizacyjnych Gminy

              Wszyscy 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 )

                                               

Zwołuję IX sesję Rady Gminy

na dzień 28.06.2019 r.( tj. piątek ) o godz. 12:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej.

 

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad IX sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i pytania radnych.
 7.  Raport o stanie Gminy Skulsk :

        a) przedstawienie raportu Gminy,

        b) debata nad raportem Gminy,

        c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum

            zaufania.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem  
      z wykonania budżetu gminy Skulsk za 2018 rok oraz udzielenie absolutorium
     Wójtowi Gminy Skulsk:

        a) ocena sprawozdania  z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

        b) Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym Gminy Skulsk.

        c) Zapoznanie  z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej ,
            w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Skulsk sprawozdaniu z wykonania

            budżetu za 2018 rok.

        d) Zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium   Wójtowi Gminy Skulsk.

      e ) Zapoznanie  z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej.

      f ) Zapoznanie z opiniami stałych Komisji Rady Gminy o wykonaniu budżetu gminy.

g ) Dyskusje nad przedstawionymi wyżej materiałami.

h ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Skulsk za rok 2018.                                                                                                                                                                                                                                  i ) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skulsk z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2018.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2019-2022.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straż pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej działki gruntu w trybie przetargu             ustnego nieograniczonego.
  2.  Podjęcie uchwały w sprawie  szczegółowych   zasad   wnoszenia,  cofania  i  zbywania  udziałów  i  akcji w  spółkach prawa handlowego przez Gminę Skulsk.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie .
  4. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
  5. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.

 

Przeczytano: 497 razy.| Wydrukuj|Do góry