Aktualności

14 czerwca 2018 08:59 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

XL Sesja Rady Gminy Skulsk

na dzień 28.06.2018 r.( tj. Czwartek ) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Mielnicy Dużej.

 

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Wybór sekretarza obrad.

 3. Ustalenie porządku obrad XL sesji Rady Gminy.

 4. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 6. Interpelacje i pytania radnych.

 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Skulsk

a) Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

b) Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym.

c) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Skulsk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

d) Zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skulsk.

e) Zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej.

f) Zapoznanie z opiniami stałych Komisji Rady Gminy o wykonaniu budżetu gminy.

g) Dyskusje nad przedstawionymi wyżej materiałami.

h) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Skulsk za 2017 rok.

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skulsk z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skulsk na lata 2018-2021.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym: 251 o pow. 0,0300 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Mielnica Duża.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 45/9 o pow. 0,1144 ha i 45/24 o pow. 0,0860 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Piaski.

 5. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.

 6. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.

 7. Sprawy różne.

 8. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy.

 

Przeczytano: 482 razy.| Wydrukuj|Do góry