Aktualności

04 maja 2018 11:54 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 04.05.2018 r.

ZP.6733.1.2018

 

DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:

 

-        art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze zm.);

-        art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257),

 

po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i po stosownych uzgodnieniach:

ustalam

na rzecz: Gminy Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk

lokalizację inwestycji celu publicznego

dla działki części nr: 5010/2, położonej w gminie Skulsk, obręb Skulsk

dla inwestycji obejmującej

wyznaczenie lokalizacji targowiska gminnego

Ustalenia zagospodarowania terenu i jego zabudowy:

 1. ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy –  plac utwardzony;
 2. ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu – funkcja targowa;
 3. ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego;
  1. Budowa targowiska gminnego poprzez:

a)     budowę placu targowego o nawierzchni utwardzonej wraz z wyznaczonymi miejscami przeznaczonymi na handel, układem komunikacji wewnętrznej;

b)    budowę zjazdów z drogi gminnej o nr ew.137

c)     budowę przyłączy infrastruktury technicznej;

d)    budowę oświetlenia, nagłośnienia oraz wewnętrznego systemu bezpieczeństwa;

e)     budowę ogrodzenia terenu;

f)     realizację małej architektury (ławki drewniane, kosze na śmieci, stojaki na rowery, kontener na śmieci).

g)    dopuszcza się montaż innych urządzeń niezbędnych do wykonania planowanej inwestycji.

h)     projektowana inwestycja nie może kolidować z innymi sieciami. Usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy zrealizować zgodnie z warunkami określonymi przez dysponentów sieci.

 1. inne:

a)   linia zabudowy – nie dotyczy;

b)   pow. biologicznie czynna – min 5% powierzchni obszaru opracowania;

c)   pow. obszaru opracowania – 0,18 do 0,20 ha;

d)   należy zapewnić min. 5 miejsca postojowych dla samochodów w tym jedno dla samochodów do parkowania z karą parkingową;

 1. ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu – inwestycja znajduje się w obszarach chronionych : Goplańsko Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu;
 2. ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – nie występują, na części działki objętej wnioskiem (poza obszarem opracowania decyzji znajduje się strefa ochrony układu urbanistycznego;
 3. ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)   zaopatrzenie w wodę – z projektowanego przyłącza;

2)   odprowadzenie ścieków – do gminnej kanalizacji sanitarnej;

3)   zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanego przyłącza;

4)   ogrzewanie – nie dotyczy;

5)   wjazd na działkę – z drogi publicznej gminnej dz. nr 137;

6)   gromadzenie i segregacja odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Na działce zlokalizować miejsce na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem segregacji;

 1. ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

1)   projektowana inwestycja nie może naruszać uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym pozbawiać dostępu komunikacji oraz infrastruktury technicznej

2)   inwestycja nie może ograniczać nasłonecznienia i powodować pozbawiania dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi z uwzględnieniem wymagań określonych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy;

3)   zawiadomienie stron pismem Nr.ZP.6733.1.2018 z dnia 28.02.2018r.

 1. ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów – nie występują;
 2. inne ustalenia:

1)   Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności oraz uprawnień osób trzecich.

2)   Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (nie dotyczy stawki procentowej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości), przepisy art. 36 oraz 37 stosuje się odpowiednio. Koszt realizacji roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 3, ponosi inwestor, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

3)   Planowana inwestycja powinna być projektowana i realizowana w sposób gwarantujący ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie z art. 5 pkt 9 Prawa budowlanego.

4)   Do projektu budowlanego Inwestor winien załączyć oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dot. działki, na której ma być realizowana przedmiotowa decyzja. Prawem takim jest tytuł wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązującego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.

5)   W przypadku występowania na terenie planowanej inwestycji urządzeń melioracyjnych, lokalizację planowanej inwestycji należy uzgodnić z administratorem tych urządzeń przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

6)   Decyzja jest ważna do czasu wygaszenia jej odrębną decyzją lub ustaleniami planu miejscowego.

 1. Projekt niniejszej decyzji uzgodniono pozytywnie z:

-pozytywnie uzgodnił Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie art. 65.§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego pismem PO.RPP.52.333.2018.HŁ poinformował ,że z analizy wynika ,że tereny ww. wnioskiem znajdują się w Górnej i Środkowej Noteci stanowiącej , zgodnie ze wskazanym wyżej § 18 pkt 13 Statutu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , obszar działania Zarządu Zlewni w Inowrocławiu, dlatego organem właściwym do zajęcia stanowiska w tej sprawie jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich  w Inowrocławiu gdzie organ uzgadniający nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu niniejszej decyzji.                

 -ze Starostwem Powiatowym w Koninie, Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów - zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                                       i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz. 1073 ze zm.) organ uzgadniający nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu niniejszej decyzji.                                                                                                                                    - z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu - zgodnie z art. 53 ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz. 1073 ze zm.) organ uzgadniający nie zajął stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu niniejszej decyzji.                    

- z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu - zgodnie  z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. z 2017, poz. 1073 ze zm.) organ uzgadniający nie zajął stanowiska  terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu niniejszej decyzji

-pozytywnie  z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu - zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. z 2017, poz. 1073 ze zm.) Postanowieniem  nr O.PO.Z-3.4351.124.2018.jg z dnia 12.03.2018r.

 

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

-     nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej                         i leśnej;

-     nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę, stanowi podstawę do ubiegania się o nie.

UZASADNIENIE

            Wnioskodawca, wystąpił z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją obejmująca wyznaczenie lokalizacji targowiska gminnego (placu targowego) dla części działki nr: 5010/2, obręb Skulsk położonej w gminie Skulsk.

Działkę nr 5010/2 pokrywają grunty klasy Ls (0,15ha) oraz S-RVI (0,37 ha).

 Zgodnie z art. 6 pkt. 9c ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 121), przedmiotowe zamierzenie należy do inwestycji celu publicznego.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej gminnej oraz posiada zapewnienia w zakresie dostępu do infrastruktury technicznej.

Grunt pod projektowaną inwestycją zgodnie z art 7 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.                    o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1161 ze zm.) nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. Teren lasu poza obszarem opracowania decyzji.

Inwestycja jest realizowana na terenie objętym formami ochrony, znajduje się na terenach objętych formami ochrony przyrody: „Goplańsko – Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu”. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wnioskowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Niniejsza decyzja została wydana w oparciu i na podstawie wyników analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu na analizowanym obszarze w zakresie warunków,                        o których mowa w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r., które pozwoliły stwierdzić łączne spełnianie warunków wynikających z ww. ustawy.

Przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10 § 1 kpa Wójt Gminy Skulsk umożliwił stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Tutejszy organ zakończył postępowanie zawiadomieniem  z dnia 26.03.2018r. po której to dacie ustalono ,że brak jeszcze uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków                                   w Poznaniu Delegatura w Koninie al.1 Maja 7, 62-510 Konin do którego to organu wystąpiono          i po upływie terminu przewidzianego dla tzw. milczącej zgody zakończono  niniejsze postępowanie ponownie w trybie art. 10 kpa. w dniu 20.04.2018r. Do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne skargi i wnioski.

 

Projekt decyzji sporządził - mgr inż. arch. Adam Kaczmarek.

 

 

 

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie (lub innego organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Zgodnie z art.127a Kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Powyższe oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

3. Zgodnie z art. 136 § 2-3 Kpa – jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy

 

 z up.Wójta 

Jarosław Goiński

Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do decyzji nr ZP.6733.1.2018r..

 

ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Analiza wykonana została zgodnie art. 53 ust 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1073);

Przedmiot analizy – wyznaczenie lokalizacji targowiska gminnego dla części działki nr: 5010/2, obręb Skulsk położonej w gminie Skulsk.

 1. 1.       warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych:
 • Inwestycja znajduje się na terenach objętych formami ochrony przyrody.
 • Inwestycja nie znajduje się na terenie GZWP.
 • Inwestycja nie znajduje się na obszarze i terenie górniczym.
 • Inwestycja nie znajduje się na terenie złóż kopali
 • Inwestycja nie znajduje się na terenie powodziowym oraz osuwania się mas ziemnych.
 • Inwestycja znajduje się w sąsiedztwie strefy ochrony układu urbanistycznego miejscowości Skulsk  
 • Inwestycja posiada dostęp do drogi publicznej drogi gminnej
 1. 2.       stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji:

Wnioskodawca, wystąpił z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją obejmująca wyznaczenie lokalizacji targowiska gminnego, dla części działki nr: 5010/2, obręb Skulsk położonej w gminie Skulsk.

Działkę nr 5010/2 pokrywają grunty klasy Ls (0,15ha) oraz (S-RVI 0,37 ha).

Teren lasu znajduje się poza obszarem opracowania decyzji.

 

 

Opracował - mgr inż. arch. Adam Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 484 razy.| Wydrukuj|Do góry