Aktualności

06 kwietnia 2018 13:13 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Emitel

Wójt Gminy Skulsk Skulsk, dnia 06.04.2018 r.

 

ZP.6733.2.2016                                                          

DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:

-    Art. 4 ust 2, pkt 1, art. 50 ust.1 art. 51 ust.1 pkt.2 i art., art. 53, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.     o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm)

-    art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257.),

 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.09.2016 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i po stosownych uzgodnieniach:

odmawiam ustalenia

lokalizacji inwestycji celu publicznego

na rzecz firmy EMITel Sp. z o.o., ul . Wołowska 22, 02-675 Warszawa

 reprezentowanej przez pana Romualda Krywanis

dla części dz. nr 25/2, obręb Piaski, gmina Skulsk

dla inwestycji obejmującej

budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S.A nr 63547/102509

UZASADNIENIE

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,                       w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S.A nr 63547/102509 dla części dz. nr dz. nr: 25/2, obręb Piaski, gmina Skulsk. Działka ma powierzchnię 1,24 ha i położona jest w obrębie gruntów klasy B-RIVa, B-RIVb, B-RV.

W piśmie z dnia 17.11.2016 r.  mieszkańcy gminy sąsiadujący z planowaną inwestycja złożyli sprzeciw planowanej inwestycji cyt.: „W związku z planowaną budową stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S.A (…) wyrażam wraz z grupą mieszkańców kategoryczny sprzeciw przeciwko lokalizacji w/w budowy. Powody sprzeciwu: 1. Bezpieczeństwo mieszkańców: a) zdrowotne (promieniowanie), b) pożarowe (ściągacz piorunów); 2. Gęstość zabudowy; 3. Gęstość zaludnienia; 4. Bliskie sąsiedztwo inwestycji  (część wnioskowanej działki znajduje się w układzie chronionym) zabytkowego układu urbanistycznego Skulska. 5. Zeszpecenie krajobrazu i panoramy Skulska

Do pisma (protestu) dołączono listę z podpisami 51 mieszkańców Skulska sprzeciwiających się budowie stacji bazowej telefonii komórkowej.

Planowane zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S.A nr 63547/102509 dla części dz. nr dz. nr: 25/2, obręb Piaski ma zostać zlokalizowane w centrum wsi Skulsk, wśród zurbanizowanego obszaru. Przeważająca funkcja zabudowy w promieniu do 150 m od działek objętych wnioskiem to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa oraz usługowa. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 50 m od planowanej lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego. Przedmiotowa działka płożona jest  w całości na terenie Goplańsko Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz przylega do Obszarów Chronionych Natura 2000 : OSO Natura 2000 PLB04004 Ostoja Nadgoplańska, SOO Natura 2000 PLH04007 Jezioro Gopło.

Cześć działki objętej wnioskiem znajduje się w obszarze zabytkowego układu urbanistycznego Skulska, wpisanego do rejestru zabytków (A-456/197 z dnia 18 kwietnia 1991r.). Dominanta wysokościowa jaką niewątpliwie jest wieża telekomunikacyjna będzie miała negatywne oddziaływanie wizualno – estetyczne na przestrzeń i walory krajobrazowe miejscowości Skulsk.

Obiekt budowlany o podanych we wniosku gabarytach niewątpliwie stanowi element dysharmonijny tak dla sylwety panoramicznej miejscowości Skulsk jak i otaczającego krajobrazu podlegającego ochronie przyrody i ochronie konserwatorskiej. Bez wątpienia można stwierdzić, że w wypadku realizacji przedmiotowej inwestycji nie może być mowy o zachowaniu wymagań ładu przestrzennego, rozumianego jako takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Oddziaływanie widokowe tego typu konstrukcji dochodzi do kilku kilometrów i w sposób trwały ingeruje w walory architektoniczne                            i krajobrazowe całej okolicy.

Planowana inwestycja godzi również w potrzeby interesy publicznego, rozumianego jako uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Protest lokalnej społeczności, uwidoczniony w wymienionych powyżej pismach, wobec planowanego zamierzenia daje podstawę do postawienia tezy, iż zobiektywizowane potrzeby lokalnej społeczności są sprzeczne z zamierzeniami inwestycyjnymi Inwestora.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej argumenty stwierdzono, iż planowane zamierzenie inwestycyjne narusza:

1.    art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t.j. wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;

2.    art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t.j. walory architektoniczne i krajobrazowe;

3.    art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t.j. wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

4.    art. 1 ust. 2 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t.j. potrzeby interesu publicznego.;

Art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iż „Nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne                               z przepisami odrębnymi. Przepis art. 1 ust. 2 nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.”. Wywodząc a contrario można stwierdzić, iż należy odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest sprzeczne                               z przepisami odrębnymi, a także z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W przedmiotowej sprawie warunek przytoczonego art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie znajduje zastosowania gdyż przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest sprzeczne nie tylko z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , ale także z przepisami odrębnymi:

 • W trakcie procedury administracyjnej wpłynął protesty mieszkańców obawiających się negatywnego oddziaływania  planowanej inwestycji. Tut. Organ rozważając przytoczoną argumentację przychylił się do wnoszonego stanowiska, gdyż na dzień dzisiejszy nie wiadomo w jakim stopniu i zakresie planowana inwestycja będzie oddziaływać , a co za tym idzie istnieje realne zagrożenie – powstanie niepożądanej uciążliwości dla mieszkańców miejscowości Skulsk.
 • Projektowana inwestycja narusza art. 5 ust. 1 pkt 9 prawa budowalnego – projektowana budowa nie zapewnia poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich – ze względu na swoje potencjalne uciążliwe oddziaływanie, planowana inwestycja utrudni dotychczasowe użytkowania terenów sąsiednich oraz spowoduje znaczny spadek ich wartości, Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa realizacja przedmiotowej inwestycji prowadzi, więc do naruszania uzasadnionych interesów osób trzecich.
 • Takie stanowisko wyraził również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 września 2006r. sygn.. akt II OSK 1090.05, stwierdzając że wynikające z art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa Budowalnego, prawo do poszanowania uzasadnionych interesów, wynikających z prawa do korzystania ze swojej własności , wymaga wyważenia interesów inwestora i właścicieli działek sąsiednich.
 • Zgodnie z wyrokiem z dnia 28 lutego 2017 r. NSA syg. II OSK 1609/15, „zauważyć zatem należy, że prawo do zagospodarowania terenu może być realizowane pod warunkiem poszanowania chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich (art. 6 ust. 2 u.p.z.p). Z całości unormowań mających zastosowanie w procesie inwestycyjno- budowalnym trudno byłoby wyprowadzić wniosek, że prawo do zagospodarowania i zabudowy terenu ma wartość nadrzędną, a raczej należy przyjąć, że przy rozstrzyganiu spraw administracyjnych związanych                  z lokalizacją i realizacją przedsięwzięć budowalnych koniczne jest ważenie interesów inwestora, interesu publicznego oraz osób trzecich
 • Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono naruszenie interesu społecznego i słusznego interesu obywateli jaki klauzuli generalnej
 • Inwestycja narusza art. 4 pkt 2 i 6 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który stanowi, iż „Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu:
  • zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;
  • uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.”

Zgodnie z pismem nr Ko.WN.5151.1558.3.2016 z dnia 11 grudnia 2017 roku, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie, al. 1 Maja 7, 62-510 Konin postanowieniem nr 143/2017 odmówił ustalenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanej inwestycji. – pismo dostarczono po ustawowym terminie, jednak ze względu na znaczne oddziaływanie na tereny prawnie chronione tut. organ uwzględnił opinie konserwatorską

 

Z wcześniej wymienionych względów biorąc pod uwagę dobro i wolę mieszkańców gminy oraz negatywne uzgodnienie projektu decyzji należy odmówić wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla wnioskowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Projekt decyzji sporządził - mgr inż. arch. Adam Kaczmarek

 

POUCZENIE

-        Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Wójta Gminy Skulsk w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

  Wójt Gminy Skulsk

/-/ Andrzej Operacz

 

 

 

 

Załączniki:

 • analiza funkcji oraz cech zabudowy o zagospodarowania terenu

 

Otrzymują za dowodem doręczenia

 1. Romuald Krywanis , ITA Telecom Polska  Sp. z o.o.  ul. Sosnowa 6 a, 71- 468 Szczecin
 2. EMITEL Sp.z o.o. , ul. Wołowska 22, 02-675 Warszawa
 3. Strony postępowania wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy
 4. Tablica ogłoszeń  Urzędu Gminy Skulsk
 5. BIP , Sołtys sołectwa Skulsk – Janusz Czarnecki
 6. a/a

 

 

 

 

Załącznik do decyzji nr  2 /2016r.

ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Analiza wykonana została zgodnie art. 53 ust 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1073 );

 

Przedmiot analizy – budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S.A nr 63547/102509 na części dz. nr 25/2, o. Piaski, gmina Skulsk.

 

 1. 1.       warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych:
 • Inwestycja nie znajduje się na terenie górniczym, powodziowym, osuwania się mas ziemnych
 • Działka objęta wnioskiem znajduje się na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego Skulska, wpisanego do rejestru zabytków (A-456/197 z dnia 18 kwietnia 1991r.)
 • Inwestycja Posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej nr 3187P dz. nr 291 oraz drogi publicznej powiatowej 3189P dz. nr 55
 • Inwestycja znajduje się na terenie „Goplańsko Kujawskiego obszaru chronionego krajobrazu” Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wnioskowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

 1. 2.       stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji:

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S.A nr 63547/102509 dla części dz. nr dz. nr: 25/2, obręb Piaski, gmina Skulsk.

Działka ma powierzchnię 1,24 ha i położona jest w obrębie gruntów klasy B-RIVa, B-RIVb, B-RV i jest zabudowana budynkiem magazynowym, oraz budynkami gospodarczymi W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się zabudowa jednorodzinna (w odległości poniżej 100,0m ) dz. nr 27/2, 28, 298, 275, 299, 276, 277, 37, 39, 36/1, 35. Od strony północnej przylega do drogi powiatowej dz. nr 291, od strony południowej do drogi publicznej dz. nr 55.

 

 

 

Przeczytano: 626 razy.| Wydrukuj|Do góry