Aktualności

26 marca 2018 09:04 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej wyznaczenie lokalizacji targowiska gminnego w miejscowości Skulsk , działka nr 5010/2 , obręb Skulsk

                                                                                                    Skulsk, dnia 26.03.2018r.

ZP.6733.1.2018

 

 

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 

 

               Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy                      z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                              (Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

 

zawiadamia

 

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej wyznaczenie lokalizacji targowiska gminnego  w miejscowości Skulsk , działka nr 5010/2, obręb Skulsk.

 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                           na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Skulsk, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skulsk oraz przekazane do sołtysa miejscowości Skulsk z prośbą o podanie  do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy przy                                        ul. Targowej 2 w Skulsku (pok. nr 11).

 

 Wójt Gminy Skulsk

/-/ Andrzej Operacz

                                                                                             

 

 

Przeczytano: 606 razy.| Wydrukuj|Do góry