Aktualności

28 lutego 2018 12:00 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej wyznaczenie lokalizacji targowiska gminnego w miejscowości Skulsk

                                                                                                    Skulsk, dnia 28.02.2018r.

ZP.6733.1.2018

 

 

 

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 

 

               Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                              (Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

 

zawiadamia

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej wyznaczenie lokalizacji targowiska gminnego  w miejscowości Skulsk , działka nr 5010/2, obręb Skulsk.

 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                           na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Skulsk, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skulsk oraz przekazane do sołtysa miejscowości Skulsk z prośbą o podanie                          do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia, a także składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Skulsk, Targowa 2, 62-560 Skulsk (pok. nr 11).

  Wójt Gminy Skulsk

                                                                     /-/ Andrrzej Operacz

 

                                                                                             

 

 

Przeczytano: 629 razy.| Wydrukuj|Do góry