Aktualności

30 listopada 2017 14:30 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO,

 

Skulsk, 30 listopada 2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Gmina Skulsk

ul. Targowa 2

62-560 Skulsk

NIP 6652985887

 

 

 

I. Określenie trybu postępowania:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020” z dnia 19 września 2016 r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych - (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.).

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane w następujący sposób:

 1. Publikacja na stronie internetowej http://gmina-skulsk.pl/ oraz http://bip.gmina-skulsk.pl/

 2. Wysłanie zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców.

II. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest

 1. Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania do obsługi skarbowej.

 2. Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania do dzierżaw.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

48900000-7Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego i stanowi jej integralną część.

3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

4. Dostarczone produkty muszą być nowe i kompletne.

5. Opisane w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

6. Okres rękojmi i gwarancji na dostarczony przedmiot niniejszego postępowania minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

7. Jeżeli w dokumentach zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnym lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.

 

III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. Termin realizacji zamówienia: 27.12.2017r..

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca potwierdza spełnianie w/w warunków poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego element formularza ofertowego.

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny.

 1. Cena oferty brutto musi być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc
  po przecinku.

 2. Cena powinna obejmować wszystkie pozycje zamówienia określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (wg załącznika nr 1), oraz wszystkie inne pozostałe koszty realizacji zamówienia, nie ujęte w zapytaniu ofertowym, a bez których nie można wykonać zamówienia. Ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę muszą być uwzględnione już w cenie jednostkowej brutto podanej w Formularzu cenowym.

 3. Całkowitą cenę brutto należy przenieść i wpisać do formularza ofertowego – stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 4. Całkowita cena ofertowa brutto jest niezmienna i zostanie przeniesiona do umowy.

Cena ta jest ostateczna i nie podlega zmianom. Przez cenę należy rozumieć cenę
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

1. Złożone oferty będą rozpatrywane przy zastosowaniu następujących kryteriów i ich wag:

1. cena  za wykonanie zadania - 70% (oferta najniższa cenowo otrzyma maksymalnie 70 pkt.)

                         Cena najniższa spośród złożonych ofert

Otrzymane punkty = ------------------------------------------------------- x 70 pkt

Cena badanej oferty

 

2. Termin realizacji – 30% (maksymalnie 30 pkt.)

Terminem maksymalnym wykonania zadania jest 27 grudnia 2017r.

Dla kryterium termin realizacji punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Kryterium terminu realizacji obliczone zostanie zgodnie ze wzorem. Zamawiający wymaga podania terminu realizacji w dniach.

Tr = (Tmin/To) x 30 pkt

Gdzie:

Tmin – minimalny termin realizacji oferowany przez Wykonawców

To – termin oferowany w ofercie badanej

Postępowanie wygra oferta, która uzyskała łącznie największą ilość punktów.

3. Zasady dokonywania oceny:

- stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert,

- oferta, która otrzyma maksymalną łączną ilość punktów zostanie uznana
za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów,

- ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.

4. Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.

5. Oferta powinna zawierać komplet wymaganych załączników.

6. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane
lub zaparafowane przez Wykonawc
ę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę.

7. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego;

- Oświadczenie - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

- do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

 

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk, do dnia 14 grudnia 2017 r. do godz. 10:00.

 2. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: („dostawa oprogramowania”).

 3. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

X. Termin związania ofertą – 31.12.2017r.

 

XI. Informacje na temat zakresu wykluczenia.

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy nie są powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
  to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Wykonawca dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

 

XII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

 

 1. Zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.

 2. Możliwe zmiany postanowień zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności.

 

 

 

 

XIII. Osoby upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Paweł Walczak

Kontakt: tel. 63 26 82 018 w 18 e-mail: ug.skulsk@skulsk.pl

Krzysztof Klimek

Kontakt: tel. 63 26 82 018 e-mail: krzysztof.klimek@gmina-skulsk.pl

 

XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Unieważnienia niniejszego postępowania w trybie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 2. Wezwania oferentów do wyjaśnień dotyczących informacji zawartych w ofercie.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

 2. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy;

 3. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy;

 4. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie

 

 

…………………………….………………….(podpis Zamawiającego)

Przeczytano: 462 razy.| Wydrukuj|Do góry