Aktualności

10 października 2017 14:07 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Obwieszczenie Wójta Gminy Skulsk

Wójt Gminy Skulsk                                                                          Skulsk, dnia 10.10.2017r.

OŚiPG.6220.16.2017

 

OBWIESZCZENIE    WÓJTA GMINY SKULSK

 

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz.U  z 2016 roku, poz. 353 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

iż zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby bytowo-gospodarcze fermy drobiu oraz rekonstrukcji istniejącego otworu studziennego. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest   na  działce nr ewidencyjny 292, obręb  Mniszki, gmina Skulsk, powiat koniński.

 

Z dokumentami zgromadzonymi w sprawie można się zapoznać osobiście lub przez upoważnionego pisemnie pełnomocnika w Urzędzie Gminy Skulsk -  pokój nr 11, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia - przed podjęciem decyzji przez                    tut. organ.

 

                                                          

 

      Z up. Wójta

/-/ Jarosław Goiński

Sekretarz Gminy

 

 

 

Przeczytano: 297 razy.| Wydrukuj|Do góry