Aktualności

05 października 2017 14:55 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Obwieszenie Wójta Gminy Skulsk - zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego mostu nad kanałem Warta-Gopło w ciągu drogi powiatowej nr 3189P w miejscowości Mielnica Duża .Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach nr ewid. 212,243,i 312 obręb Mielnica Duża , gmina Skulsk

                                                                                              Skulsk, dnia 05.10.2017r.

OŚiPG.6220.17.2017

 

OBWIESZCZENIE                                                                                                                    WÓJTA GMINY SKULSK

 

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko                          (Dz.U  z 2016 roku, poz. 353 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

iż zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego mostu nad kanałem Warta-Gopło w ciągu drogi powiatowej nr 3189P                            w miejscowości Mielnica Duża. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na  działkach                             nr ewidencyjny 212, 243 i 312 obręb  Mielnica Duża, gmina Skulsk, powiat koniński.

Z dokumentami zgromadzonymi w sprawie można się zapoznać osobiście lub przez upoważnionego pisemnie pełnomocnika w Urzędzie Gminy Skulsk -  pokój nr 11, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia - przed podjęciem decyzji przez                    tut. organ.

 

                                                          

Z up. Wójta

/-/ Jarosław Goiński

Sekretarz Gminy

Przeczytano: 239 razy.| Wydrukuj|Do góry