Aktualności

29 września 2017 12:00 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Skulsk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, zmianę konstrukcji pokrycia dachu budynku mieszkalno- gospodarczego w miejscowości Wandowo, działki nr 74/2 , 94/1 obręb Czartówek.

                                                                                                    Skulsk, dnia 29.09.2017r.

ZP.6733.9.2017

 

 

 

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 

 

               Wójt Gminy Skulsk na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                              (Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

 

zawiadamia

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, zmianę konstrukcji pokrycia dachu budynku mieszkalno- gospodarczego             w miejscowości Wandowo, działki nr  74/2 , 94/1 obręb Czartówek.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                           na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Skulsk, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skulsk oraz przekazane do sołtysa miejscowości Czartówek z prośbą o podanie                          do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia, a także składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Skulsk, Targowa 2, 62-560 Skulsk (pok. nr 11).

 

 

                                                                                             

 

 Z up. Wójta

/-/ Jarosław Goiński

Sekretarz Gminy

Przeczytano: 312 razy.| Wydrukuj|Do góry